BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 8/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej


 

Uchwała Nr 8/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej

Na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art.18 ust.2 pkt. 12 oraz art. 73 a, w związku z art. 54 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 9, § 14 pkt. 5 i § 24 pkt. 2 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na wniosek Zarządu,

  

Zgromadzenie Związku uchwala: 

§ 1 

Należność dla Związku z tytułu kosztu wspólnej działalności, obciążającego Gminy – Członków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego przekazywana jest raz w miesiącu, w formie wpłaty na rzecz Związku, w terminie do 25-go danego m-ca w wysokości: 1/12 całorocznej płatności. 

 

§ 2 

  1. Przekazywanie rozliczeń wpłat dla Gmin – Członków Związku nastąpi w okresach kwartalnych, do 20-go dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale.
  2. Rozliczenie wpłat nastąpi na podstawie wykonanych wzkm za okres kwartalny.W przypadku zaistniałej różnicy nadpłata/niedobór ustala się:
  • różnicę nadpłaty Związek zobowiązany jest dokonać zwrotu w terminie 14 dni od dnia przekazania rozliczenia,
  • różnicę niedoboru, Gmina – Członek Związku zobowiązana jest dopłacić w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia. 

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku i Dyrektorowi Biura Związku.  

 

§ 4 

Traci moc Uchwała Nr 38/III/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.


Meta dane

Data publikacji: 2007-03-28
Data modyfikacji: 2007-03-28

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz FK