BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 1/IV/2005 z dnia 14.03.2005 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu


 

Uchwała Nr 1/IV/2005


Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 14 marca 2005 roku.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 136 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115) 


na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju, uchwala:
 

§ 1


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2004 rok zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały

  1. Po stronie dochodów na kwotę: 31.348.576,71 zł.
  2. Po stronie wydatków na kwotę: 30.357.791,72 zł.

udzielić Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2004 r.

 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK