BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 1/IV/2006 z dnia 11.04.2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu


 
Uchwała Nr 1/IV/2006
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju 
z dnia 11 kwietnia 2006 r.
 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu
 
Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115).
 
 
na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę obrachunkową w Katowicach, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, uchwala:
 
§ 1
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2005 rok zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały:
  1. Po stronie dochodów na kwotę: 29.455.427,86 zł.
  2. Po stronie wydatków na kwotę: 29.861.010,22 zł.
udzielić Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2005 r.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Nr 1/IV/2006 
z dnia 11.04.2006 r.
- 1 -
 
Syntetyczne zestawienie budżetu oraz wykonania dochodów i wydatków
 
DZIAŁ ROZDZ TREŚĆ PLAN 2005 WYKONANIE WSKAŹNIK
PLANOWANY WYKONANY.
 
  DOCHODY OGÓŁEM 29.460.296,49 29.455.427,86 100,00% 99,98%
Dz. 600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 29.460.296,49 29.455.427,86   99,98%
  60004 Lokalny Transport Zbiorowy 29.460.296,49 29.455.427,86   99,98%
  WYDATKI OGÓŁEM 30.528.000,00 29.861.010,22 100,00% 97,82%
Dz. 600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 28.472.000,00 27.875.814,99   97,91%
  60004 Lokalny Transport zbiorowy 28.472.000,00 27.875.814,99   97,91%
Dz. 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.033.000,00 1.985.195,23   97,65%
  75095 Pozostała Działalność 2.033.000,00 1.985.195,23   97,65%
Dz. 758   RÓŻNE ROZLICZENIA 23.000,00 0,00   0,00%
  75818 Rezerwy Ogólne i Celowe 23.000,00 0,00   0,00%
 
 
WYNIK FINANSOWY ZA OKRES: I – XII 2005R.
 
Zrealizowane dochody: 29.455.427,86
Zrealizowane wydatki: 29.861.010,22
Wynik ma dzień 31.12.2005r. -405.582,36
 
 
DOCHODY ZWIĄZKU
 
 
DZ.
 
 
ROZDZ
 
§
 
T R E Ś Ć
 
 
PLAN
 
WYKONANIE
Wskaźnik
wykonania
w %
Struktura
wykonania
w %
1 2 3 4 5 6 7 8
      DOCHODY OGÓŁEM 29.460.296,49 29.455.427,86 99,98 100,00
 
600
    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 29.460.296,49 29.455.427,86 99,98 100,00
  60004   Lokalny transport Zbiorowy 29.460.296,49 29.455.427,86 99,98 100,00
    0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne.... 373.000,00 445.447,80 119,42 1,51
    0580 Grzywny i inne kary pieniężne.... 14.000,00 12.697,00 90,69 0,04
    0830 Wpływy z usług 18.097.196,49 17.924.610,84 99,05 60,86
    0920 Pozostałe odsetki 57.000,00 59.848,21 105,00 0,20
 
 
  2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy..... 10.919.100,00 11.012.824,01 100,86 37,39
 
 
WYDATKI ZWIĄZKU
 
DZ. ROZDZ § TREŚĆ PLAN WYKONANIE
Wskaźnik
wykonania
w %
Struktura
wykonania
w %
1 2 3 4 5 6 7 8
      WYDATKI OGÓŁEM 30.528.000,00 29.861.010,22 97,82 100,00
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 28.472.000,00 27.875.814,99 97,91 93,35
  60004   Lokalny Transport Zbiorowy 28.472.000,00 27.785.814,99 97,91 100,00
    4210 Zakup materiałów i wypos. 33.000,00 26.235,97 79,50 0,09
    4300 Zakup usług pozostałych 26.388.000,00 26.004.325,88 98,55 93,29
    4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 7.139,00 71,39 0,03
    4530 Podatek od tow. i usług 2.041.000,00 1.838.114,14 90,06 6,59
    6060 Wydatki na zak.inwest.j.b. 0,00 0,00 0,00 0,00
               
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.033.000,00 1.985.195,23 97,65 6,65
  75095   Pozostała działalność 2.033.000,00 1.985.195,23 97,65 100,00
    3020 Wydatki osob.nie zal... 6.500,00 4.884,11 75,14 0,25
    3030 Różne wyd.na rzecz os.fiz. 72.000,00 70.466,51 97,87 3,55
    4010 Wyn. osob. pracowników 1.263.000,00 1.241.435,32 98,29 62,53
    4040 Dodatk. wynagr. roczne 89.000,00 88.380,06 99,30 4,45
    4110 Składki na ubezp. społecz. 230.000,00 216.468,66 94,12 10,90
    4120 Składki na Fund. Pracy 34.500,00 32.824,89 95,14 1,65
    4140 Wpłaty na PFRON 12.000,00 11.765,00 98,04 0,59
    4170 Wynagrodz. bezosobowe 40.000,00 38.127,06 95,32 1,92
    4210 Zakup mat. i wyposażenia 85.000,00 84.280,48 99,15 4,25
    4260 Zakup energii 17.000,00 15.463,46 90,96 0,78
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500,00 1.015,00 67,67 0,05
    4300 Zakup usług pozostałych 100.000,00 99.933,70 99,93 5,04
    4410 Podróże służbowe krajowe 8.000,00 7.420,02 92,75 0,37
    4430 Różne opłaty i składki 2.000,00 1.905,00 95,25 0,10
    4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 25.500,00 25.205,48 98,85 1,27
    4530 Podatek od tow. i usług 40.000,00 38.620,48 96,55 1,95
    6060 Wyd. na zak. inw. jed. bud. 7.000,00 7.000,00 100,00 0,35
               
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 23.000,00 0,00 0,00 0,00
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 23.000,00 0,00 0,00 0,00
    4810 Rezerwy 23.000,00 0,00 0,00 0,00

Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK