BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 30/V/2007 z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok


 

Uchwała Nr 30/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2007 roku

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.),art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2 pkt 1, 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

  1. Prognozowane dochody Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem, na 2008 rok w wysokości: 35.367.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Wydatki Związku na 2008 rok w wysokości: 35.867.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

  1. Deficyt budżetu Związku w wysokości 500.000,00 zł 
  2. Źródło pokrycia deficytu o którym mowa w pkt. 1 stanowi kredyt komercyjny w wysokości 1 000.000,00 zł na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na wydatki bieżące w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Tworzy się w budżecie Związku na 2008 ogólną rezerwę w wysokości 23.000,00 zł.

§ 5

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminy zapłaty upływają w latach następnych.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.

Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 8

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 30/V/2007
z dnia 18 grudnia 2007r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu (w złotych)

1

2

3

4

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

35.367.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

35.367.000,00

 

 

Dochody bieżące:

35.367.000,00

 

 

Wpływy z usług

19.579.426,00

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

14.805.266,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, pozostałe odsetki

982.308,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

35.867.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

33.478.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

33.478.000,00

 

 

Wydatki bieżące

33.438.000,00

 

 

Wydatki majątkowe

40.000,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.306.000,00

 

75095

Pozostała działalność

2.306.000,00

 

 

Wydatki bieżące:

w tym:

2.301.000,00

 

 

           wynagrodzenia osobowe i uposażenia

1.603.000,00

 

 

           pochodne od wynagrodzeń

301.000,00

 

 

Wydatki majątkowe

5.000,00

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

60.000,00

 

75705

Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

60.000,00

 

 

Wydatki bieżące

60.000,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

23.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

23.000,00

 

 

Rezerwy

23.000,00


Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 30/V/2007/
z dnia 18 grudnia 2007r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota planu na 2008 rok (w zł)

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

1 000 000,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 000 000,00

 

Kredyt w banku komercyjnym

1 000 000,00

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

500 000,00

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

500 000,00

 

Kredyt w banku komercyjnym

500 000,00


Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK