BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 10/V/2010 z dnia 17.12.2010 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2011 rok


 

Uchwała Nr 10/V/2010

 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 17 grudnia 2010 roku

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2011 rok

Na podstawie: art. 73 aw związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. z 2001 r. Dz. U.  Nr 142  poz. 1591 z poźn. zm.), art. 211, 212, 214, 215,217, 222, 235-239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 14 ust. 2  i § 24 ust. 2  Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§1

  1. Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem w wysokości: 39.505.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:

1)  dochody bieżące w wysokości                39.505.000,00 zł
2)  dochody majątkowe w wysokości                         0,00 zł

§2

  1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości:39.735.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:

1)   na wydatki bieżące przeznacza się kwotę                      39.685.000,00 zł
2)   na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę                        50.000,00 zł

§3

  1. Deficyt budżetu Związku w wysokości 230.000,00 zł
  2. Źródłem pokrycia deficytu o którym mowa w pkt. 1 jest nadwyżka z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4

Tworzy się w budżecie Związku na 2011 r. ogólną rezerwę w wysokości: 40.000,00 zł.

§5

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związkuzgodnie z załącznikiem nr 3.

§6

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§7

Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.

§8

Upoważnia się Zarząd Związku do:

  1. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
  3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych

§9

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku. 

§10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 10/V/2010
z dnia 17 grudnia 2010 r.

 

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu
(w złotych)

1

2

3

4

 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

 

39.505.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

39.505.000,00

 

 

Dochody bieżące:

39.505.000,00

 

 

Wpływy z usług

17.406.106,00

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

20.751.894,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,

 

1.297.000,00

 

 

Pozostałe odsetki

50.000,00

 

 

Dochody majątkowe:

0,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

39.735.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

36.650.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

36.650.000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

35.506.713,00

 

 

     wydatki związane z realizacją zadań
     statutowych

35.506.713,00

 

 

Dotacje na zadania bieżące

1.093.287,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

50.000,00

 

 

     Zakupy inwestycyjne

50.000,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.045.000,00

 

75095

Pozostała działalność

3.045.000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

2.915.600,00

 

 

      wynagrodzenia i składki od nich
      naliczane

2.467.000,00

 

 

     wydatki związane z realizacją zadań
     statutowych

448.600,00

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

129.400,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

0,00

 

 

     Zakupy inwestycyjne

0,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

40.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

40.000,00

 

 

Rezerwy

40.000,00


Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 10/V/2010
z dnia 17 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota planu na 2011 rok (w zł)

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

230 000,00

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

230 000,00

 

Nadwyżka z lat ubiegłych

230 000,00


Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Nr 10/V/2010
z dnia 17 grudnia 2010 r

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU W 2011 ROKU

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

I.

Jednostki sektora finansów publicznych

0,00

0,00

1.093.287,00

1.

 

600

 

60004

Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących

 

0,00

 

0,00

 

1.093.287,00

2.

 

 

 

 

 

 

II.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

0,00

0,00

0,00

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 


Meta dane

Data publikacji: 2014-02-13
Data modyfikacji: 2014-02-13

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz