BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 1/V/2010 z dnia 06.01.2010 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok


 
Uchwała Nr 1/V/2010
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 06 stycznia 2010 roku.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) art. 211, 212, 222, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

 
Zgromadzenie Związku uchwala:
 
§ 1
 
  1. Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem w wysokości: 38.589.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.
  2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 38.589.000,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł

§ 2
 
1. Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 38.589.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:
 
1) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 38.524.000,00 zł
 
2) na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 65.000,00 zł

§ 3

Tworzy się w budżecie Związku na 2010 r. ogólną rezerwę w wysokości: 40.000,00 zł.

§ 4

Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

§ 5
  1. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędnego i celowego gospodarowania środkami.
  2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminy zapłaty upływają w latach następnych.

    § 6
Upoważnia się Zarząd Związku do:
  1. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
  3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych
§ 7
 
Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.
 
§ 8
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
 
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 1/V/2010
z dnia 06 stycznia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu
(w złotych)
1 2 3 4

 

 
DOCHODY OGÓŁEM 38.589.000,00
600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38.589.000,00

 

 
Dochody bieżące: 38.589.000,00

 

 
Wpływy z usług 18.224.419,00

 

 
Wpłaty gmin na rzecz Związku 19.122.381,00

 

 
Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, 1.192.200,00

 

 
Pozostałe odsetki 50.000,00

 

 
Dochody majątkowe: 0,00

 

 
WYDATKI OGÓŁEM 38.589.000,00
600
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 35.683.000,00

 
60004 Lokalny transport zbiorowy 35.683.000,00

 

 
Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 34.528.000,00

 

 
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
34.528.000,00

 

 
Dotacje na zadania bieżące 1.100.000,00

 

 
Wydatki majątkowe w tym na: 55.000,00

 

 
Zakupy inwestycyjne 55.000,00
750
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.866.000,00

 
75095 Pozostała działalność 2.866.000,00

 

 
Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2.735.500,00

 

 
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
2.282.000,00

 

 
wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
453.500,00

 

 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 120.500,00

 

 
Wydatki majątkowe w tym na: 10.000,00

 

 
Zakupy inwestycyjne 10.000,00
758
 
RÓŻNE ROZLICZENIA 40.000,00

 
75818 Rezerwy ogólne i celowe 40.000,00

 

 
Rezerwy 40.000,00

Meta dane

Data publikacji: 2014-02-13
Data modyfikacji: 2014-02-13

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz