BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 12/VI/2012 z dnia 15.10.2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat gmin do wozokilometra w 2013 roku


 

Uchwała Nr 12/VI/2012

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 15 października 2012 roku

w sprawie ustalenia wysokości dopłat gmin do wozokilometra w 2013 roku

Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami),art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z §14 pkt. 5 Statutu  Związku,

  

Zgromadzenie Związku uchwala następujące założenia do budżetu na 2013 rok:

§ 1

Wysokość wpłat gmin na rzecz Związku w 2013 roku ustala się następująco:

1.  3,60  zł do 1 wozokm dla gmin – członków Związku,

2.  4,90  zł do 1 wozokm dla gmin – nie będących członkami Związku.

§ 2

W 2013 roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia podwyżki cen biletów jednorazowych i okresowych do wysokości 20 % .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2012-11-14
Data modyfikacji: 2012-11-16

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Pocheć