BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 6/VI/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 6/VI/2012  

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju 
z dnia 22 czerwca 2012 roku.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 11 ust. 1 i art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami) oraz §9 i § 14 pkt. 5 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 7 poz. 115 z 1991 r.) 

 

na wniosek Zarządu Zgromadzenie Związku uchwala:

 

 §1

W taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju wprowadza następujące zmiany:

  1. Załącznik nr 1 do taryfy - cennik opłat za przejazdy jednorazowe w komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały
  2. Załącznik nr 2 do taryfy - cennik opłat za przejazdy okresowe w komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały
  3. Załącznik nr 3 do taryfy – opłaty dodatkowe za przejazd bez ważnego biletu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały
  4. w § 2 dodaje się punkt 5 o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały
  5. zmienia się § 3 i 4 jak w załączniku do niniejszej uchwały
  6. w § 12 dodaje się punkt 2 o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Przyjąć tekst jednolity taryfy przewozu osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalonej Uchwałą Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku Nr 9/VI/2011 z późniejszymi zmianami, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2012 r.

§5

Traci moc Uchwała nr 9/VI/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku.

§6

Uchwała niniejsza podlega ponadto ogłoszeniu w Urzędach Gmin i Miast będących członkami Związku oraz w środkach komunikacji jednostek wykonujących usługi przewozowe na zlecenie Związku.


Dokumenty

Załącznik do Uchwały nr 6/VI/2012 tekst jednolity taryfy 2012 r.   Pobierz plik

Załacznik nr 1 do taryfy - cennik jednorazowe 2012   Pobierz plik

Załacznik nr 2 do taryfy - Cenniki miesięczne 2012   Pobierz plik

Załącznik nr 3 do Taryfy- opłaty dodatkowe   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2012-07-06
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Pietrzak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz