BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 5/VI/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2012 – 2015


Uchwała Nr 5/VI/2012

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2012 – 2015

Na podstawie: art. 73 a ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. z 2001 r. Dz. U.  Nr 142  poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2012 – 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) „Wieloletnia Prognoza Finansowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2012 – 2015, w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2012 – 2015, w tym prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku. 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§4

Traci moc uchwała nr 20/VI/2011 z dnia 15.12.2011 r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                            Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Nr 5/VI/2012
z dnia 22.06.2012 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

  

Dochody

Dochody na 2012 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.

Dochody na inwestycję planowaną na lata 2012 – 2013 będą pochodziły ze środków unijnych oraz z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dochody na lata następne ustalono na podstawie wytycznych ministerstwa finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

 

Wydatki

Wydatki na 2012 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.

Wydatki na lata następne zaplanowano zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów. Wydatki inwestycyjne zostały przyjęte zgodnie z harmonogramem.

 

Przychody

Nie zaplanowano przychodów

 

Rozchody

MZK nie ma zaciągniętych kredytów.

 

Wynik budżetowy

Budżet na rok 2012 i lata następne zaplanowano zrównoważony, jednak inwestycja, która jest planowana może wpłynąć na realizację budżetów w latach następnych. 


Dokumenty

Załącznik nr 1 i n3 do zmiany WPF 2012-2015   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2012-07-03
Data modyfikacji: 2014-01-13

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz