BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 4/VI/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

 


 

Uchwała Nr 4/VI/2012

 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

Na podstawie: art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), oraz §14 pkt 2 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 roku, Nr 7, poz. 115. z późn. zm.),

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

 § 1

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu Związku na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związkupozostają w wysokości pierwotnie planowanej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 4/VI/2012
z dnia 22.06.2012 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota planu
(w złotych)

1

2

3

 

 

4

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

1.008.534,00

100.534,00

42.688.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.008.534,00

100.534,00

42.688.000,00

 

 

Dochody bieżące:

1.008.534,00

100.534,00

42.333.985,00

 

 

Wpływy z usług

 

100.534,00

16.962.870,00

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące

1.008.534,00

 

22.267.473,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,

 

 

 

1.301.730,00

 

 

Pozostałe odsetki

 

 

36.000,00

 

 

Wpływy z różnych dochodów

 

 

1.000,00

 

 

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

 

 

 

1.604.868,00

 

 

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa

 

 

160.044,00

 

 

Dochody majątkowe:

 

 

354.015,00

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

 

 

354.015,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

1.008.534,00

100.534,00

42.688.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.008.534,00

50.534,00

39.500.500,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

1.008.534,00

50.534,00

39.500.500,00

 

 

Wydatki bieżące:

1.008.534,00

 

37.159.866,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

 

 

35.794.473,00

 

 

     wydatki związane z realizacją zadań
     statutowych

1.008.534,00

 

35.794.473,00

 

 

Dotacje na zadania bieżące

 

 

1.365.393,00

 

 

Wydatki majątkowew tym na:

 

50.534,00

2.340.634,00

 

 

    Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2i3

 

 

50.534,00

 

2.340.634,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

50.000,00

3.134.000,00

 

75095

Pozostała działalność

 

50.000,00

3.134.000,00

 

 

Wydatki bieżące:

 

 

3.084.000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

 

 

2.947.500,00

 

 

      wynagrodzenia i składki od nich
      naliczane

 

 

2.570.000,00

 

 

     wydatki związane z realizacją zadań
     statutowych

 

 

377.500,00

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

 

136.500,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

 

50.000,00

50.000,00

 

 

     Zakupy inwestycyjne

 

50.000,00

50.000,00

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

 

9.500,00

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.

 

 

9.500,00

 

 

Odsetki i dyskonto

 

 

9.500,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

 

44.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

44.000,00

 

 

Rezerwy

 

 

44.000,00


Meta dane

Data publikacji: 2012-07-03
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz