BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 2/VI/2012 z dnia 15.02.2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok


 

Uchwała Nr 2/VI/2012

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 15 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

Na podstawie: art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), oraz § 14 pkt 2 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 roku, Nr 7, poz. 115. z późn. zm.),

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Dokonać zmian planu dochodów budżetu Związku na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związku pozostają w wysokości pierwotnie planowanej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 2/VI/2012
z dnia 15.02.2012 r.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota planu
(w złotych)

1

2

3

 

 

4

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

161.044,00

161.044,00

43.596.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

161.044,00

161.044,00

43.596.000,00

 

 

Dochody bieżące:

161.044,00

161.044,00

43.241.985,00

 

 

Wpływy z usług

161.044,00

 

16.862.336,00

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące

 

 

23.276.007,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,

 

 

 

1.301.730,00

 

 

Pozostałe odsetki

 

 

36.000,00

 

 

Wpływy z różnych dochodów

 

1.000,00

1.000,00

 

 

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

 

 

 

1.604.868,00

 

 

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa

 

160.044,00

160.044,00

 

 

Dochody majątkowe:

 

 

354.015,00

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

 

 

354.015,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

 

 

43.596.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

 

40.458.500,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

 

 

40.458.500,00

 

 

Wydatki bieżące:

 

 

38.168.400,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

 

 

36.803.007,00

 

 

wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

 

 

36.803.007,00

 

 

Dotacje na zadania bieżące

 

 

1.365.393,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

 

 

2.290.100,00

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2i3

 

 

 

2.290.100,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 

3.084.000,00

 

75095

Pozostała działalność

 

 

3.084.000,00

 

 

Wydatki bieżące:

 

 

3.084.000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

 

 

2.947.500,00

 

 

wynagrodzenia i składki od nich
naliczane

 

 

2.570.000,00

 

 

wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

 

 

377.500,00

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

 

136.500,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

 

 

0,00

 

 

Zakupy inwestycyjne

 

 

0,00

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

 

9.500,00

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.

 

 

9.500,00

 

 

Odsetki i dyskonto

 

 

9.500,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

 

44.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

44.000,00

 

 

Rezerwy

 

 

44.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z podjęciem uchwały o porozumieniu z Marszałkiem Województwa

Śląskiego dotyczącym wykonywania zadań z zakresu transportu zbiorowego

 

zachodzi konieczność dokonania zmian w dochodach budżetu MZK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota 160.044 zł z "wpływów z usług" zostanie przeniesiona na pozycję "dotacje

celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorząduterytorialnego"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane wykonanie na 2012 rok

 

 

usług świadczonych dla gmin nie zrzeszonych w Związku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

GMINY

Planowana ilość wzkm

Wysokość dopłat do 1 wzkm

Planowana wysokość wpłat w zł

 

 

 

 

1

Ornontowice

13 356,0

4,50 zł

60 102,00

 

 

2

Orzesze

6 451,2

4,50 zł

29 030,00

 

 

3

Zebrzydowice

22 869,4

4,50 zł

102 912,00

 

 

 

RAZEM

42 676,6

 

192 044,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane wykonanie za dwa miesiące 2012 r

 

 

usług świadczonych dla gmin nie zrzeszonych w Związku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

GMINY

Planowana ilość wzkm

Wysokość dopłat do 1 wzkm

Planowana wysokość wpłat w zł

 

 

 

 

1

Ornontowice

2 226,0

4,50 zł

10 017,00

 

 

2

Orzesze

1 126,6

4,50 zł

5 070,00

 

 

3

Zebrzydowice

3 758,4

4,50 zł

16 913,00

 

 

 

RAZEM

7 111,0

 

32 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo z "wpływów z usług" kwota 1.000 zł zostanie przeniesiona na pozycję

"wpływy z różnych dochodów" jako rozliczenia z lat ubiegłych, dotyczy to korekt

faktur za rok ubiegły związanych z rozliczeniami z RUCH S.A. za zwrócone bilety.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Meta dane

Data publikacji: 2012-02-16
Data modyfikacji: 2014-01-13

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz