BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 4/IV/2006 z dnia 10.10.2006 r.

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych


 

Uchwała  nr 4/IV/2006

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 10 października 2006 r.
 

w sprawie  przyjęcia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 69 Ustawy o Samorządzie Gminnym (t.j.z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.43 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104).

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§1

Przyjąć „Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały .

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Nr 4/IV/2006
z dnia 10.10.2006 r.

W sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych.

§1

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminów zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2006 roku – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2006r. Nr 117 poz. 791) zwanych dalej „ wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – zwanych dalej  „dłużnikami”.

 

§2

1.       Wierzytelność może zostać umorzona w całości, jeżeli :

1) wierzytelność nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umorzenie, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3, i 4 może nastąpić na wniosek  dłużnika, a w przypadkach określonych ust. 1 pkt 1, 2 i 4  - również z urzędu.

  

§3 

1.  Do umarzania wierzytelności uprawniony jest :

  • Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza dwudziestokrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  • Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego – jeżeli wartość wierzytelności jest wyższa niż dwudziestokrotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

 

§4

Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

 

§5

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki budżetowej.

 

§6

Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 5 następuje :

  1. w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjnym – w drodze decyzji,
  2. w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych – w drodze umowy.

 

§7

Dopuszczalne jest umorzenie części wierzytelności pod warunkiem terminowej spłaty (także w ratach) reszty należności obwarowanym nadto możliwością cofnięcia umorzenia w przypadku niezapłacenia bądź nieterminowego płacenia reszty należności.

 

§8

Zarząd Związku zobowiązany jest corocznie składać Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego sprawozdanie z wykonania uchwały.


Meta dane

Data publikacji: 2006-10-11
Data modyfikacji: 2007-01-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz