BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 3/IV/2006 z dnia 10.10.2006 r.

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała nr 3 /IV/2006

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 10 października 2006 roku

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) w związku z § 9 i § 14 pkt. 5 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, na wniosek Zarządu, po zapoznaniu się z opiniami związków zawodowych.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

W taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przyjętej Uchwałą Zgromadzenia Nr 9/IV/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 7 poz. 312) w prowadza następujące zmiany:

 1. Załącznik nr 1 do taryfy–cennik opłat za przejazdy jednorazowe w komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik nr 2 do taryfy – cennik opłat za przejazdy okresowe w komunikacji miejskiej  organizowanej przez Związek otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W § 3 pkt. 1 dopisuje się literę „i” i otrzymuje brzmienie:

„ i) honorowi dawcy krwi – na podstawie legitymacji PCK Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I Stopnia wraz  z dokumentem tożsamości”.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 3/IV/2006
z dnia 10.10.2006r. 

CENNIK OPŁAT
za przejazdy jednorazowe środkami komunikacji miejskiej MZK

RODZAJ

LINII

Czas oraz trasa przejazdu

Bilety sprzedawane w punktach stacjonarnych 

Bilety sprzedawane przez kierowców w autobusie za odliczoną gotówkę niezależnie od czasu i trasy przejazdu

cena biletu w zł

cena biletu w zł

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

          LINIE

ZWYKŁE

do 10 minut

1,70

do 20 minut

2,20

1,40

2,80

1,70

powyżej 20 minut

2,80

1,70

BILET DOBOWY

Wszystkimi liniami MZK, na linii E-3 ważny tylko w granicach jednego miasta 
ważny 24 h od czasu skasowania

5,00

       LINIA
 E-3

w granicach jednego miasta

2,20

1,40

2,80

1,70

Jastrzębie - Wodzisław

Wodzisław - Rybnik  

2,80

1,70

Jastrzębie – Rybnik

5,60

3,40

5,60

3,40

1. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia wprowadza się uprawnienia do przejazdu środkami komunikacji miejskiej na terenie działania Związku na następujących zasadach: 

 • przejazd dwóch osób na liniach zwykłych MZK w soboty, niedziele i święta na bilet jednorazowy za 2,80 zł natomiast na linii E-3 za 5,60 zł ,   
 • bilety są ważne   tylko w pojeździe, w którym je skasowano – przesiadka unieważnia bilet,
 • przy korzystaniu z tego rodzaju przejazdów bilety ulgowe nie mają zastosowania.

2. W okresie od 31 grudnia od godz. 17,00 do 01 stycznia do godz. 10,00 wprowadza się bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie działania Związku.

Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług, którego stawka wynosi 7%.

Bilety jednorazowe są jednostronnego kasowania i ważne wyłącznie w pojeździe, w którym zostały skasowane za wyjątkiem biletu dobowego. Bilety dobowe ważne są przez całą dobę od czasu skasowania na wszystkich liniach MZmożliwością kilkakrotnego przesiadania się. Bilety ulgowe kasują wyłącznie osoby uprawnione do takich przejazdów. Opłata za przewóz roweru nowo zakupionego i zabezpieczonego lub z widocznym uszkodzeniem (jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w autobusie) wynosi pięciokrotną cenę biletu jednorazowego w taryfie powyżej 20 minut, zakupionego u kierowcy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 3/IV/2006
z dnia 10.10.2006 r. 

CENNIK OPŁAT
za przejazdy miesięczne i okresowe środkami komunikacji miejskiej MZK

Bilety miesięczne i okresowe

Miesięczny

Okresowy

Tygodniowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

SIECIOWY-IMIENNY     S1

Przejazdy wszystkimiliniami na terenie jednego
wybranego 
miasta/gminy z linią E-3

73,00

38,00

37,50

21,00

18,00

9,00

SIECIOWY- IMIENNY    S2

Przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK.
Za wyjątkiem linii E-3

83,00

43,00

42,50

23,00

20,00

10,00

DOCELOWY-IMIENNY E3 / 1

Przejazdy linią E-3 na trasie

Jastrzębie – Rybnik

104,00

55,00

53,00

28,00

26,00

13,00

DOCELOWY-IMIENNY E3 / 2

Przejazd linią E-3 na trasie

Jastrzębie –Wodzisław
Wodzisław – Rybnik 

84,00

45,00

44,00

24,00

21,00

10,50

SIECIOWY- IMIENNY S C

Przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK 

125,00

65,00

64,00

33,00

----

----

SIECIOWY na

OKAZICIELA S O

Przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK 

160,00

----

----

----

----

----

Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług, którego stawka wynosi 7%.

Uwaga:

 • bilet tygodniowy (7-dniowy) ważny jest przez 7 dni od daty zakupu łącznie z dniem datowania,
 • bilet miesięczny ważny jest w miesiącu na który został zakupiony, a okresowy przez 15 dni od daty zakupu  łącznie z dniem datowania i ważny jest na trasie zgodnie z cennikiem opłat,
 • pasażer ma obowiązek wypisać imię, nazwisko i adres na bilecie miesięcznym, okresowym i tygodniowym,
 • bilet ważny po wypełnieniu z dokumentem tożsamości,
 • przejazd z biletem nie wypełnionym traktowany jest jak jazda bez biletu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia pirwszego następnego miesiąca po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

§3

Uchwała niniejsza podlega ponadto ogłoszeniu w Urzędach Gmin i Miast będących członkami Związku oraz w środkach komunikacji jednostek wykonujących usługi przewozowe na zlecenie Związku.


Meta dane

Data publikacji: 2006-10-11
Data modyfikacji: 2007-05-10

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz KNR