BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 2/IV/2006 z dnia 10.10.2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2006 rok


 
Uchwała Nr 2/IV/2006
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 10 października 2006 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2006 rok
 
Na podstawie: art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz § 18 pkt. 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. Z 1991 r., Nr 7, poz. 115.),
 
 
Zgromadzenie Związku uchwala:
 
 § 1
 
Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu Związku na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
 
§ 3
 
Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 2/IV/2006 
z dnia 10.10.2006 r.
 
 DZIAŁ
 ROZDZ.
 §
 WYSZCZEGÓLNIENIE
ZMNIEJSZENIA
 ZWIĘKSZENIA
PLAN PO ZMIANACH
 
 
 
 
zł, gr
zł, gr
zł, gr
 
 
 
DOCHODY
662.121,15
0,00
31.344.878,85
600
 
 
 Transport i Łączność
662.121,15
0,00
31.344.878,85
 
60004
 
 Lokalny Transport Zbiorowy
662.121,15
0,00
31.344.878,85
 
 
0830
Wpływy z usług
662.121,15
 
19.185.178,85
 
 
 
WYDATKI
12.000,00
12.000,00
32.007.000,00
600
 
 
 Transport i Łączność
0,00
0,00
29.802.000,00
750
 
 
  Administracja publiczna
12.000,00
12.000,00
2.182.000,00
 
75095
 
 Pozostała działalność
12.000,00
12.000,00
2.182.000,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe
12.000,00
 
1.331.000,00
 
 
6060
 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.
 
12.000,00
22.000,00
758
 
 
 Różne rozliczenia
0,00
0,00
23.000,00
 
 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego
 
§
 Wyszczególnienie
Wysokość deficytu budżetowego
 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
 662.121.15
 957
 Nadwyżki z lat ubiegłych
 662.121.15

Meta dane

Data publikacji: 2006-10-10
Data modyfikacji: 2014-02-05

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz FK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz