BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 11/V/2010 z dnia 18.12.2010 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011 - 2014


 

Uchwała Nr 11/V/2010

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 17 grudnia 2010 roku

 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011 - 2014

Na podstawie: art. 73 aw związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. z 2001 r. Dz. U.  Nr 142  poz. 1591 z poźn. zm.), art. 226, 227  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz § 14 ust. 2  i § 24 ust. 2  Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§1

Przyjąć wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2014 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminy zapłaty upływają w latach następnych.

§3

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku. 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.


Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej:

Dochody i wydatki bieżące na rok 2011 przyjęto na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.

Do ustalenia dochodów i wydatków na lata  2012 -2014 wykorzystano wytyczne ministerstwa finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

Międzygminny Związek Komunikacyjny nie ma zaplanowanych przedsięwzięć, z których wynikałyby płatności na rok 2011 i lata następne.


Dokumenty

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2014   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2010-12-27
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz