BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 8/IV/2005 z dnia 21.12.2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2005 rok


 
Uchwała Nr 8/IV/2005
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2005 roku
 
w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2005 rok
 
Na podstawie: art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 r., Nr 7, poz. 115).
 
 
Na wniosek Zarządu MZK Zgromadzenie Związku uchwala:
 
§ 1
 
Dokonać zmiany budżetu Związku na 2005 rok w sposób następujący:
  1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 1.067.703,51 zł
w dziale 600 – Transport i Łączność,
rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy,
paragraf 0830 – Wpływy z usług
o kwotę: 1.067.703,51 zł
 
  1. Uruchomić nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych
jako źródło pokrycia powstałego deficytu w kwocie: 1.067.703,51 zł
paragraf 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych
w kwocie: 1.067.703,51 zł
 
 
§ 2
 
Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Meta dane

Data publikacji: 2005-12-28
Data modyfikacji: 2007-05-10

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz