BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 10/IV/2005 z dnia 21.12.2005 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2006 rok


 

Uchwała Nr 10/IV/2005

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2006 rok

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.), art. 109, 110, 116, 124, 128 ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

  1. Prognozowane dochody Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej, Związkiem, na 2006 rok w wysokości: 32.007.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Wydatki Związku na 2006 rok w wysokości: 32.007.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

Tworzy się w budżecie Związku na 2006 r ogólną rezerwę w wysokości: 23.000,00 zł.

 

§ 3

Gminy - Członkowie Związku wnoszą dotacje wynikające ze Statutu Związku w terminiem i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

 

§ 4

  1. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów budżetowych oraz do oszczędności i celowego gospodarowania środkami.
  2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań.

 

§ 5

Upoważnia się Zarząd Związku do:

  1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale budżetu Związku na 2006 rok,
  2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Związku do kwoty: 1.000.000,00 zł.
  3. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

 

§ 6

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 10/IV/2005/ r.
z dnia 21.12.2005 r.

 

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ORAZ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota planu
(w złotych)

1

2

3

4

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

32.007.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

32.007.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

32.007.000,00

 

 

Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)

19.847.300,00

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gmin

11.603.700,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych , pozostałe odsetki

556.000,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

32.007.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

29.802.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

29.802.000,00

 

 

Wydatki bieżące

29.802.000,00

 

 

Wydatki majątkowe

0,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.182.000,00

 

75095

Pozostała działalność

2.182.000,00

 

 

Wydatki bieżące:

w tym:

2.172.000,00

 

 

wynagrodzenia osobowe i uposażenia

1.504.000,00

 

 

pochodne od wynagrodzeń

284.000,00

 

 

Wydatki majątkowe

10.000,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

23.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

23.000,00

 

 

Rezerwy

23.000,00


Meta dane

Data publikacji: 2005-10-18
Data modyfikacji: 2007-05-10

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz