BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 5/IV/2005 z dnia 18.10.2005 r.

w sprawie zmiany taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała NR 5/IV/2005

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 października 2005 r.
 

w sprawie zmiany taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) w związku z §9 i §14 pkt. 5 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, na wniosek Zarządu, po zapoznaniu się z opiniami związków zawodowych.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

W taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przyjętej Uchwałą Zgromadzenia 54/III/2001 z dnia 20 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2001 r. Nr 94 poz. 2788 z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik nr 1 do taryfy – cennik opłat za przejazdy jednorazowe w komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik nr 2 do taryfy – cennik opłat za przejazdy okresowe w komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia pierwszego następnego miesiąca po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała niniejsza podlega ponadto ogłoszeniu w Urzędach Gmin i Miast będących członkami Związku oraz w środkach komunikacji jednostek wykonujących usługi przewozowe na zlecenie Związku.


 Załącznik 1 do uchwały Zgromadzenia MZK Nr 5/IV/2005
z dnia 18.10.2005 r.

CENNIK OPŁAT 
za przejazdy jednorazowe środkami  komunikacji  miejskiej MZK

BILETY JEDNORAZOWE

Bilety sprzedawane w punktach stacjonarnych

Bilety sprzedawane przez kierowców w autobusie

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

Linie zwykłe

Do 10 minut

1,70

Do 20 minut

2,20

1,40

2,80

1,70

Powyżej 20 minut

2,80

1,70

Linia E-3

W granicach jednego miasta

2,20

1,40

Jastrzębie Wodzisław


Wodzisław
Rybnik

2,80

1,70

Jastrzębie

Rybnik

5,60

3,40

5,60

3,40

BILET DOBOWY

Ważny na wszystkich liniach 24 h od momentu skasowania.

 Na linii E-3 w granicach jednego miasta.

7,00

 

1. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia wprowadza się uprawnienia do przejazdu środkami komunikacji miejskiej na terenie działania Związku na  nast. zasadach:             

  • przejazd dwóch osób na liniach zwykłych MZK w soboty, niedziele i święta na bilet jednorazowy za 2,80 zł natomiast na linii  E-3 za  5,60 zł ,  
  • bilety są ważne   tylko w pojeździe, w którym je skasowano – przesiadka unieważnia bilet,
  • przy korzystaniu z tego rodzaju przejazdów bilety ulgowe nie mają zastosowania.

2. W okresie od 31 grudnia od godz. 1700 do 01 stycznia do godz. 1000 wprowadza się bezpłatne przejazdy środkami komunikacji  miejskiej na terenie działania  Związku.

Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług, którego stawka wynosi 7%.
Bilety jednorazowe  jednostronnego kasowania i ważne wyłącznie w  pojeździe, w którym zostały skasowane za wyjątkiem biletu dobowego. Bilety dobowe ważne są przez całą dobę od czasu skasowania na wszystkich
 liniach MZK z możliwością kilkakrotnego przesiadania się. Bilety ulgowe kasują wyłącznie osoby uprawnione do takich przejazdów. Opłata za przewóz roweru nowo zakupionego i zabezpieczonego lub z widocznym uszkodzeniem (jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w autobusie) wynosi pięciokrotną cenę biletu jednorazowego w taryfie powyżej 20 minut, zakupionego u kierowcy.


Załącznik 2 do Uchwały Zgromadzenia  Nr 5/IV/2005
z dnia 18.10.2005 r.

CENNIK OPŁAT
za przejazdy miesięczne i okresowe środkami komunikacji miejskiej MZK

BILETY MIESIĘCZNE, OKRESOWE

I TYGODNIOWE

MIESIĘCZNE

OKRESOWE

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

S1

Przejazdy wszystkimi liniami na terenie jednego wybranego miasta/gminy.

73,00

38,00

37,50

21,00

S2

Przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK. Za wyjątkiem linii E-3.

83,00

43,00

42,50

23,00

E-3
/1

Przejazdy linią E-3 na trasie

104,00

55,00

53,00

28,00

Jastrzębie

Rybnik

E-3
/2

Przejazdy linią E-3 na trasie

84,00

45,00

44,00

24,00

Jastrzębie

Wodzisław

Wodzisław

Rybnik

SC

Przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK.

125,00

65,00

64,00

33,00

SO

Przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK.

160,00

Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług, którego stawka wynosi 7%.

Uwaga:

  • bilet miesięczny ważny jest w miesiącu na który został zakupiony, a okresowy przez 15 dni od daty zakupu łącznie z dniem datowania i ważny jest na trasie zgodnie z cennikiem opłat,
  • pasażer ma obowiązek wypisać imię, nazwisko i adres na bilecie miesięcznym i okresowym,
  • bilet ważny po wypełnieniu z dokumentem tożsamości,
  • przejazd z biletem nie wypełnionym traktowany jest jak jazda bez biletu.

Meta dane

Data publikacji: 2005-10-18
Data modyfikacji: 2014-02-05

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz