BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 2/IV/2005 z dnia 14.03.2005 r.

w sprawie zmiany taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 2/IV/2005

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 14.03.2005 r.

w sprawie zmiany taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

W taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przyjętej Uchwałą Zgromadzenia 54/III/2001 z dnia 20 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2001 roku Nr 94 poz. 2788 z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się § 12 pkt 1 i 2 i otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Pasażer, który w czasie kontroli oświadczył iż posiada ważny miesięczny lub okresowy bilet imienny, albo ważny dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej. Warunkiem anulowania opłaty jest zgłoszenie się do biura MZK nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia protokołu – wezwania z ważnym biletem miesięcznym lub okresowym zakupionym przed dokonaną kontrolą biletową, albo z ważnym dokumentem uprawniającym do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu."

2. W przypadku anulowania opłaty dodatkowej w trybie § 12 pkt 1 MZK pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 10% tej opłaty”.

2. W załączniku nr 3 do taryfy pkt. I otrzymuje nowe brzmienie:
Opłaty dodatkowe:
a) za przejazd bez ważnego biletu jednej osoby 80zł
b) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do
bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 64 zł
c) w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera 50 zł
d) za przewóz bez ważnego biletu bagażu, wózka dziecięcego oraz psa 32 zł
e) za spowodowanie zatrzymania autobusu lub dowóz pasażera do Policji 240 zł
f) opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie § 12 Taryfy wynosi 10%
tej opłaty.
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej o której mowa w pkt. a, b i d najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia - obniża się o 30%

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia pierwszego następnego miesiąca po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 4

Uchwała niniejsza podlega ponadto ogłoszeniu w Urzędach Gmin i Miast będących członkami Związku oraz w środkach komunikacji jednostek wykonujących usługi przewozowe na zlecenie Związku.


Na podstawie art.69 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j . z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1050 z póź. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.Nr 62 poz. 718) w związku z § 9 i § 14 pkt. 5 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, na wniosek Zarządu, po zapoznaniu się z opiniami związków zawodowych.

 

 


Meta dane

Data publikacji: 2005-03-23
Data modyfikacji: 2014-02-05

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz