BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 3/V/2010 z dnia 06.01.2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok


 

 

Uchwała Nr 3/V/2010

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 15 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok

Na podstawie: art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), oraz § 14 pkt 2 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 roku, Nr 7, poz. 115.),

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

 

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu Związku na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr  3/V/2010
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
 

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota planu
(w złotych)

1

2

3

 

 

4

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

66.244,00

66.244,00

38.589.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

66.244,00

66.244,00

38.589.000,00

 

 

Dochody bieżące:

66.244,00

66.244,00

38.589.000,00

 

 

Wpływy z usług

66.244,00

0,00

18.158.175,00

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

 

 

19.122.381,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,

 

 

1.192.200,00

 

 

Pozostałe odsetki

 

 

50.000,00

 

 

Wpływy z różnych dochodów

0,00

66.244,00

66.244,00

 

 

Dochody majątkowe:

 

 

0,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

0,00

0,00

38.589.000,00

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

 

35.683.000,00

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

 

 

35.683.000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

 

 

34.523.000,00

 

 

     wydatki związane z realizacją
     zadań statutowych

 

 

34.523.000,00

 

 

Dotacje na zadania bieżące

 

 

1.100.000,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

 

 

60.000,00

 

 

     Zakupy inwestycyjne

 

 

60.000,00

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 

2.866.000,00

 

75095

Pozostała działalność

 

 

2.866.000,00

 

 

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

 

 

2.735.500,00

 

 

      wynagrodzenia i składki od    
      nich naliczane

 

 

2.282.000,00

 

 

     wydatki związane z realizacją
      zadań statutowych

 

 

453.500,00

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

 

120.500,00

 

 

Wydatki majątkowe w tym na:

 

 

10.000,00

 

 

     Zakupy inwestycyjne

 

 

10.000,00

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

 

40.000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

 

40.000,00

 

 

Rezerwy

 

 

40.000,00


Meta dane

Data publikacji: 2010-04-19
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz