BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 10/V/2009 z dnia 21.12.2009 r.

w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku


 
Uchwała Nr 10/V/2009
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2009 r.
 
w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku
 
Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r.) w związku z § 14 pkt. 5 Statutu Związku.
 
 
Na wniosek Zarządu MZK Zgromadzenie Związku uchwala:
 
§ 1
 
Ustala następujący tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.
 

1. Zarząd Związku w terminie do 15 października przedkłada Zgromadzeniu Związku założenia do budżetu na rok następny, uwzględniające w szczególności:

 • plany rzeczowe zadań przewozowych wyrażonych w wozokilometrach w rozbiciu na poszczególne gminy.
 • kalkulacje kosztów wynikających z umów z przewoźnikami.
 • propozycję zmian w cennikach opłat za przejazdy jednorazowe i okresowe środkami komunikacji miejskiej.
 • ustalenie wysokości dotacji wnoszonych przez gminy – członków Związku do komunikacji miejskiej.
 • ustalenie wysokości dotacji wnoszonych do komunikacji miejskiej przez gminy nie należące do Związku.

2. W ustawowym terminie Zarząd MZK przedkłada organowi stanowiącemu projekt budżetu oraz przesyła ten projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

§ 2
 
Określa następujące rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych  towarzyszących projektowi budżetu.
 
1. Na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika Zarząd Związku przygotowuje projekt budżetu. Projekt winien zawierać dane wymienione w art. 212 i 214 ustawy o finansach publicznych oraz:
 • upoważnienie dla Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego,
 • upoważnienie dla Zarządu do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art. 258 ust. 1,
 • upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
2. Projekt budżetu przedkładany Przewodniczącemu Zgromadzenia i Gminom przez Zarząd Związku określa dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji. Planowane wydatki budżetowe wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem kwot planowanych wydatków majątkowych wynagrodzeń wydatków bieżących, w tym  wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
 
3. Do projektu budżetu Zarząd Związku przedkłada w załączeniu:
 • uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
 • informacje o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Związku.
 • informacje o planowaniu zaciągnięcia kredytu i określenie źródeł jego spłaty.
4. Objaśnienia do projektu budżetu zawierają:
 • omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
 • uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków,
 • omówienie planowanych wydatków inwestycyjnych.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2010 r.

Meta dane

Data publikacji: 2010-01-04
Data modyfikacji: 2014-02-06

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz