BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 7/V/2009 z dnia 21.12.2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2009 rok


 

Uchwała Nr 7/V/2009
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2009 r.
 
w sprawie: zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2009 rok
 
Na podstawie:  art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm), oraz § 18 pkt 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 r., Nr 7, poz. 115.),
 
 
Zgromadzenie Związku uchwala:
 
§ 1
 
Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu Związku na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Dokonać zmian planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego w budżecie Związku na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
 
§ 4
 
Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 7/V/2009 
z dnia 21 grudnia 2009 r.

 
DZIAŁ
 
ROZDZ.
WYSZCZEGÓLNIENIE
ZMNIEJSZENIA
ZWIĘKSZENIA
PLAN PO ZMIANACH
 
 
 
zł, gr
zł, gr
zł, gr
 
 
DOCHODY
846.216,84
275.000,00
36.994.367,16
600
 
 Transport i Łączność
846.216,84
275.000,00
36.994.367,16
 
60004
 Lokalny Transport Zbiorowy
846.216,84
275.000,00
36.994.367,16
 
 
Dochody bieżące
846.216,84
275.000,00
36.994.367,16
 
 
Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)
846.216,84
0,00
18.391.244,16
 
 
Pozostałe odsetki
0,00
25.000,00
75.000,00
 
 
Wpłaty gmin na rzecz Związku
0,00
0,00
17.356.123,00
 
 
Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny
i inne kary pieniężne od osób prawnych
0,00
250.000,00
1.172.000,00
 
 
WYDATKI
0,00
0,00
37.565.584,00
600
 
 Transport i Łączność
0,00
0,00
34.907.584,00
 
60004
 Lokalny Transport Zbiorowy
0,00
0,00
34.907.584,00
 
 
Wydatki bieżące:
0,00
0,00
34.907.584,00
 
 
w tym : dotacja celowa na pomoc finansową
0,00
0,00
1.003.000,00
750
 
 Administracja publiczna
0,00
0,00
2.625.000,00
 
75095
 Pozostała działalność
0,00
0,00
2.625.000,00
 
 
 Wydatki bieżące:
0,00
0,00
2.570.000,00
 
 
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
0,00
 
0,00
 
2.085.000,00
 
 
 
 Wydatki majątkowe
0,00
0,00
55.000,00
757
 
Obsługa długu publicznego
0,00
0,00
10.000,00
 
75705
Obsługa krajowych pożyczek i kredytów
0,00
0,00
10.000,00
 
 
Wydatki bieżące
0,00
0,00
10.000,00
758
 
 Różne rozliczenia
0,00
0,00
23.000,00
 
75818
 Rezerwy ogólne i celowe
0,00
0,00
23.000,00
 
 
 Rezerwy
0,00
0,00
23.000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 7/V/2009
z dnia 21 grudnia 2009 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota planu na 2009 rok 
(w złotych)
 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
1 015 661,24
955
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
444 444,40
 
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu MZK wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych
444 444,40
957
Nadwyżki z lat ubiegłych
571 216,84
 
Nadwyżka z lat ubiegłych
571 216,84
 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
444 444,40
992
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
444 444,40
 
Kredyt w banku komercyjnym
444 444,40

Meta dane

Data publikacji: 2010-01-04
Data modyfikacji: 2014-02-06

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz