BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 4/V/2009 z dnia 12.10.2009 r.

w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej


 
Uchwała Nr 4/V/2009
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 12 października 2009 r.
 
w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej
 
Na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art.18 ust.2 pkt. 12 oraz art. 73 a, w związku z art. 54 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 9, § 14 pkt. 5 i § 24 pkt. 2 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.
 
 
Na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Związku uchwala:
 
 § 1
 
Należność dla Związku z tytułu kosztu wspólnej działalności, obciążającego Gminy – Członków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego przekazywana jest raz w miesiącu, w formie wpłaty na rzecz Związku, w terminie do 21-go danego m-ca w wysokości: 1/12 całorocznej płatności. 
 
§ 2
 
  1. Przekazywanie rozliczeń wpłat dla Gmin – Członków Związku nastąpi w okresach kwartalnych, do 20-go dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale.
  2. Rozliczenie wpłat nastąpi na podstawie wykonanych wozokm za okres kwartalny.
W przypadku zaistniałej różnicy nadpłata/niedobór ustala się:
  • różnicę nadpłaty Związek zobowiązany jest dokonać zwrotu w terminie 14 dni od dnia przekazania rozliczenia,
  • różnicę niedoboru, Gmina – Członek Związku zobowiązana jest dopłacić w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozliczenia.
 

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku i Dyrektorowi Biura Związku.
 
§ 4
 
Traci moc Uchwała Nr 8/V/2007 z dnia 26 marca 2007 r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Meta dane

Data publikacji: 2009-10-16
Data modyfikacji: 2014-02-06

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz