BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała nr 5/V/2009 z dnia 12.10.2009 r.

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała nr 5/V/2009
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 12 października 2009 r.
 
w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i art. 33a ust. 3c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) oraz §9 i § 14 pkt. 5 Statutu MZK z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 7 poz. 115 z 1991 r.)
 

Na wniosek Zarządku, Zgromadzenie MZK uchwala :
 
§ 1
 
W taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego siedzibą w Jastrzębiu Zdroju wprowadza następujące zmiany :
 
  1. Załącznik nr 1 do taryfy – cennik opłat za przejazdy jednorazowe w komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik nr 2 do taryfy – cennik opłat za przejazdy okresowe w komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr 15/V/2007 z dnia 20.06.2007r.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.12.2009r.
 
§ 5
 
Uchwała niniejsza podlega ponadto ogłoszeniu w Urzędach Gmin i Miast będących członkami Związku oraz w środkach komunikacji jednostek wykonujących usługi przewozowe na zlecenie Związku.
 

Uzasadnienie:
 
Wprowadzenie nowego cennika spowodowane jest wszczęciem postępowania wyjaśniającego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego niezgodności ulg w opłatach za przejazd autobusami zawartych w Taryfie MZK z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to ulgi przysługującej:
  • studentom,
  • słuchaczom kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych,
  • kombatantom i osobom, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego
Proponowany cennik został dostosowany do obowiązujących przepisów.

 
Proponowana podwyżka cen biletów jest pierwszą podwyżką od dwóch lat, tj. od 01.08.2007 r., i uwzględnia wzrost stawek za wozokilometr wszystkich przewoźników spowodowanych między innymi wzrostem cen paliwa.

Dokumenty

Załącznik nr 1 do Uchwała Zgromadzenia Nr 5/V/2009 z dnia 12.10.2009r.   Pobierz plik

Załącznik nr 2 do Uchwała Zgromadzenia Nr 5/V/2009 z dnia 12.10.2009r.   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2009-10-14
Data modyfikacji: 2009-10-14

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Pietrzak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz Referat Kontroli i Nadzoru Ruchu