BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 11/V/2008 z dnia 22.12.2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok


 
 
Uchwała Nr 11/V/2008
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 22 grudnia 2008 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok
 
Na podstawie:  art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz § 18 pkt 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. Z 1991 roku, Nr 7, poz. 115.),
 
 
Zgromadzenie Związku uchwala:
 
§ 1
 
Plan dochodów i wydatków budżetu Związku na 2008 rok – pozostaje bez zmian.
 
 
§ 2
 
Dokonać zmian planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego w budżecie Związku na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
 
§ 4
 
Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.
 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 11/V/2008 
z dnia
 22.12.2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

 Paragraf

 Wyszczególnienie

Kwota planu na 2008 rok (w zł)

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

1 000 000,00

 952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 000 000,00

 

Kredyt w banku komercyjnym

1 000 000,00

 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

55 555,60

 

Nadwyżki z lat ubiegłych

 55 555,60

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

555 555,60

 992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 

555 555,60

 

Kredyt w banku komercyjnym

555 555,60


Meta dane

Data publikacji: 2009-01-12
Data modyfikacji: 2014-02-06

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz