BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 3/V/2008 z dnia 29.01.2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok


 
Uchwała Nr 3/V/2008

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok

Na podstawie: art. 69, art. 73 a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz § 18 pkt 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. Z 1991 roku, Nr 7, poz. 115.),

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu Związku na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 3/V/2008 
z dnia  29.01.2008 r.

DZIAŁ

 ROZDZ.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZMNIEJSZENIA

ZWIĘKSZENIA

PLAN PO ZMIANACH

 

 

 

zł, gr

zł, gr

zł, gr

 

 

DOCHODY

0,00

1.615.000,00

36.982.000,00

600

 

 Transport i Łączność

0,00

1.615.000,00

36.982.000,00

 

60004

 Lokalny Transport Zbiorowy

0,00

1.615.000,00

36.982.000,00

 

 

Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)

0,00

0,00

19.579.426,00

 

 

Wpłaty gmin na rzecz Związku

0,00

1.615.000,00

16.420.266,00

 

 

Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, pozostałe odsetki

0,00

0,00

982.308,00

 

 

WYDATKI

0,00

1.615.000,00

37.482.000,00

600

 

 Transport i Łączność

0,00

1.615.000,00

35.093.000,00

 

60004

 Lokalny Transport Zbiorowy

0,00

1.615.000,00

35.093.000,00

 

 

Wydatki bieżące

0,00

1.615.000,00

35.053.000,00

 

 

Wydatki majątkowe

0,00

0,00

40.000,00

750

 

 Administracja publiczna

0,00

0,00

2.306.000,00

 

75095

 Pozostała działalność

0,00

0,00

2.306.000,00

 

 

 Wydatki bieżące:

0,00

0,00

2.301.000,00

 

 

w tym:  wynagrodzenia osobowe
            i uposażenia

            pochodne od wynagrodzeń

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

1.603.000,00

 

301.000,00

 

 

 Wydatki majątkowe

0,00

0,00

5.000,00

757

 

Obsługa długu publicznego

0,00

0,00

60.000,00

 

75705

Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

0,00

0,00

60.000,00

 

 

Wydatki bieżące

0,00

0,00

60.000,00

758

 

 Różne rozliczenia

0,00

0,00

23.000,00

 

75818

 Rezerwy ogólne i celowe

0,00

0,00

23.000,00

 

 

 Rezerwy

0,00

0,00

23.000,00


Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 3/V/2008 
z dnia 29.01.2008 r
.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM

DEFICYTU BUDŻETOWEGO

 Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota planu na 2008 rok (w zł)

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

1 000 000,00

 952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 000 000,00

 

Kredyt w banku komercyjnym

1 000 000,00

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

500 000,00

 992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

500 000,00

 

Kredyt w banku komercyjnym

500 000,00


Meta dane

Data publikacji: 2008-03-05
Data modyfikacji: 2014-02-06

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grazyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz