BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2019

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 1/VIII/2019 z dnia 17.01.2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 2/VIII/2019 z dnia 17.01.2019

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia MZK

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/VIII/2019 z dnia 17.01.2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 4/VIII/2019 z dnia 17.01.2019

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu MZK

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 5/VIII/2019 z dnia 17.01.2019

w sprawie wyboru Członków Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 6/VIII/2019 z dnia 17.01.2019

w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 7/VIII/2019 z dnia 04.02.2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 8/VIII/2019 z dnia 04.02.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2019-2022

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 9/VIII/2019 z dnia 11.03.2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Benedykta Lanusznego z funkcji Z-cy Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 10/VIII/2019 z dnia 11.03.2019

w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 11/VIII/2019 z dnia 11.03.2019

w sprawie wyboru Członka Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 12/VIII/2019 z dnia 11.03.2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK na 2019 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 13/VIII/2019 z dnia 11.03.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2019-2022

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 14/VIII/2019 z dnia 29.03.2019

w sprawie zobowiązania MZK do podjęcia działań zmierzających do uchylenia likwidacji PKM Jastrzębie oraz reorganizacji spółki umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 15/VIII/2019 z dnia 29.03.2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 16/VIII/2019 z dnia 29.03.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2019-2022

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 17/VIII/2019 z dnia 10.04.2019

w sprawie zobowiązania MZK do podjęcia działań zmierzających do uchylenia likwidacji PKM Jastrzębie oraz reorganizacji spółki umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 18/VIII/2019 z dnia 10.04.2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK na 2019 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 19/VIII/2019 z dnia 24.06.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZK za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZK Jastrzębie za 2018 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 20/VIII/2019 z dnia 24.06.2019

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 21/VIII/2019 z dnia 24.06.2019

w sprawie przyjęcia "Zadaniowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej MZK Jastrzębie na 2019 rok"

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 22/VIII/2019 z dnia 24.06.2019

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej MZK kontroli w zakresie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji w dniach 14-24.02.2019

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 23/VIII/2019 z dnia 09.10.2019

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających MZK Jastrzębie oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 24/VIII/2019 z dnia 09.10.2019

w sprawie kontynuowania działań zmierzających do reorganizacji PKM Jastrzębie umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 25/VIII/2019 z dnia 09.10.2019

w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na 2020 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 26/VIII/2019 z dnia 20.12.2019

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 27/VIII/2019 z dnia 20.12.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2019 - 2022

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 28/VIII/2019 z dnia 20.12.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 29/VIII/2019 z dnia 20.12.2019

w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Sląskim dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 30/VIII/2019 z dnia 20.12.2019

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 31/VIII/2019 z dnia 20.12.2019

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Strumień dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 32/VIII/2019 z dnia 20.12.2019

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pszczyna dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 33/VIII/2019 z dnia 20.12.2019

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego przekazania mu do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 34/VIII/2019 z dnia 20.12.2019

w sprawie budżetu MZK Jastrzębie na 2020 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 35/VIII/2019 z dnia 20.12.2019

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2020 - 2023

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 36/VIII/2019 z dnia 20.12.2019

w sprawie przyjęcia "Zadaniowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej MZK Jastrzębie na 2020 rok"