BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2018

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 21/VII/2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2019-2022

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 20/VII/2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie budżetu MZK Jastrzębie na 2019 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 19/VII/2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pszczyna dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 18/VII/2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Strumień dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 17/VII/2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 16/VII/2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 15/VII/2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 14/VII/2018 z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 13/VII/2018 z dnia 10.09.2018 r.

w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na 2019 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 12/VII/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu MZK

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 11/VII/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZK za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZK za 2017 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 10/VII/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2018-2020

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 09/VII/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK na 2018 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 08/VII/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu MZK

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 07/VII/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Janusza Budy z funkcji Przewodniczącego Zarządu MZK

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 06/VII/2018 z dnia 19.04.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK Jastrzębie na 2018 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 05/VII/2018 z dnia 19.04.2018 r.

w sprawie rozpatrzenia od uchwały nr 1/VII/2018 Zgromadzenia MZK Jastrzębie z dnia 04.04.2018 roku wniesionego przez członka Związku Gminę Pszów

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 04/VII/2018 z dnia 19.04.2018 r.

w sprawie zmiany stawki dotacji do wozokilometra Gmin członkowskich w 2018 roku

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 03/VII/2018 z dnia 04.04.2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2018-2021

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 02/VII/2018 z dnia 04.04.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK Jastrzębie na 2018 rok

» Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 01/VII/2018 z dnia 04.04.2018 r.

w sprawie zmiany stawki dotacji do wozokm Gmin członkowski w 2018 roku