BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2013

» Uchwała Nr 9/VI/2013 z dnia 18.12.2013 r.

w sprawie zawarcia porozumień z Województwem Śląskim dotyczących wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Nr 12/VI/2013 z dnia 18.12.2013 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2014 - 2017

» Uchwała Nr 11/VI/2013 z dnia 18.12.2013 r.

w sprawie budżetu MZK na 2014 rok

» Uchwała Nr 10/VI/2013 z dnia 18.12.2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik

» Uchwała Nr 8/VI/2013 z dnia 10.10.2013 r.

w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na 2014 rok

» Uchwała Nr 7/VI/2013 z dnia 10.10.2013 r.

w sprawie sposobu obliczania wysokości oraz określenia warunków i terminów uiszczania wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej

» Uchwała Nr 6/VI/2013 z dnia 10.10.2013 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu MZK oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego

» Uchwała Nr 5/VI/2013 z dnia 10.10.2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2013 - 2016

» Uchwała Nr 4/VI/2013 z dnia 10.10.2013 r.

w sprawie zmiany budżetu MZK na 2013 rok

» Uchwała Nr 3/VI/2013 z dnia 10.10.2013 r.

w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju"

» Uchwała Nr 2/VI/2013 z dnia 21.05.2013 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2012 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

» Uchwała Nr 1/VI/2013 z dnia 25.01.2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik