BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2018

» Uchwała Zarządu MZK Nr 1/I/2018 z dnia 03.01.2018 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu MZK na 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 2/I/2018 z dnia 03.01.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu MZK

» Uchwała Zarządu MZK Nr 3/I/2018 z dnia 16.01.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 4/I/2018 z dnia 31.01.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 5/II/2018 z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 56/XII/2017 z dnia 20.12.2017 r.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 6/III/2018 z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 7/III/2018 z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku za 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 8/III/2018 z dnia 27.03.2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie użytkowania Karty Jastrzębianina na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój

» Uchwała Zarządu MZK Nr 9/III/2018 z dnia 29.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany stawki dotacji do wozokm Gmin członkowskich w 2018 roku

» Uchwała Zarządu MZK Nr 10/III/2018 z dnia 29.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK na 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 11/III/2018 z dnia 29.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2018 - 2021

» Uchwała Zarządu MZK Nr 12/IV/2018 z dnia 10.04.2018 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 13/IV/2018 z dnia 10.04.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 14/IV/2018 z dnia 10.04.2018 r.

w sprawie przekazania środków na podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 15/IV/2018 z dnia 10.04.2018 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowania w sprawie o zamówienie publiczne o wartości poniżej 221.000 Euro na ' Świadczenie usług sprzedaży doładowań kontraktów na Elektronicznej Karcie (E-karcie) biletów okresowych i elektronicznej portmonetki"

» Uchwała Zarządu MZK Nr 16/IV/2018 z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany dotacji do wozokilometra Gmin członkowskich w 2018 roku

» Uchwała Zarządu MZK Nr 17/IV/2018 z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej rozpatrzenia sprzeciwu od uchwały nr 1/VII/2018 Zgromadzenia MZK z dnia 04.04.2018 roku wniesionego przez członka Związku Gminę Pszów

» Uchwała Zarządu MZK Nr 18/IV/2018 z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej budżetu MZK Jastrzębie na 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 19/V/2018 z dnia 10.05.2018 r.

w sprawie przekazania środków na podwyższenie kapitału zakładowego PKM Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 20/V/2018 z dnia 30.05.2018 r.

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 EURO na "Świadczenie usług sprzedaży doładowań kontraktów na Elektronicznej Karcie (E-karcie) biletów okresowych i elektronicznej portmonetki"

» Uchwała Zarządu MZK Nr 21/V/2018 z dnia 30.05.2018 r.

w sprawie powierzenia Członkowi Zarządu Panu Benedyktowi Lanusznemu nadzoru nad obszarem ochrony danych osobowych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych w MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 22/VI/2018 z dnia 04.06.2018 r.

w sprawie przekazania środków na podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 23/VI/2018 z dnia 04.06.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany budżetu MZK Jastrzębie na 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 24/VI/2018 z dnia 04.06.2018 r.

w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2018-2021

» Uchwała Zarządu MZK Nr 25/VI/2018 z dnia 04.06.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZK za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZK Jastrzębia za 2017 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 26/VI/2018 z dnia 04.06.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK Jastrzębie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VI/2018 z dnia 04.06.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały 56/XII/2018 z dnia 20.12.2017 r.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 28/VII/2018 z dnia 02.07.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu MZK

» Uchwała Zarządu MZK Nr 29/VII/2018 z dnia 02.07.2018 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 30/VII/2018 z dnia 02.07.2018 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 31/VII/2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie przekazania środków na podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.

» Uchwała Zarządu MZK Nr 32/VII/2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 33/VII/2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 34/VII/2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Taryfy przewozowej MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 35/VIII/2018 z dnia 23.08.2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku

» Uchwała Zarządu MZK Nr 36/VIII/2018 z dnia 23.08.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia założeń do budżetu na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 37/X/2018 z dnia 11.10.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu MZK Jastrzębie

» Uchwała Zarządu MZK Nr 38/XI/2018 z dnia 06.11.2018 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 39/XI/2018 z dnia 06.11.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 40/XI/2018 z dnia 06.11.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2022

» Uchwała Zarządu MZK Nr 41/XI/2018 z dnia 06.11.2018 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Zarządu MZK Nr 42/XI/2018 z dnia 27.11.2018 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2018 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 43/XI/2018 z dnia 27.11.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 44/XI/2018 z dnia 27.11.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych Województwa Sląskiego z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 45/XI/2018 z dnia 27.11.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 46/XI/2018 z dnia 27.11.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 47/XI/2018 z dnia 27.11.2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Strumień dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 48/XI/2018 w dnia 27.11.2018 r.

w sprawie przyjęcia proketu Uchwały Zgromadzenia w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pszczyna dotyczącego przyjęcia do wykonania zadań własnych z zakresu transportu zbiorowego

» Uchwała Zarządu MZK Nr 49/XII/2018 w dnia 10.12.2018 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki projektu uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącego przyjęcia budżetu MZK na 2019 rok

» Uchwała Zarządu MZK Nr 50/XII/2018 w dnia 10.12.2018 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki uchwały Zgromadzenia MZK dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2019-2022

» Uchwała Zarządu MZK Nr 51/XII/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie postępowania w sprawie o zamówienie publiczne o wartości powyżej 221 000 EURO

» Uchwała Zarządu MZK Nr 52/XII/2018 w dnia 17.12.2018 r.

w sprawie ustalenia wpłaty na rzecz MZK za bezpłatny przewóz dzieci, uczniów i studentów na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój i zameldowanych na terenie Jastrzębia-Zdroju