BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OPŁATY DODATKOWE ORAZ OBOWIĄZUJĄCE ULGI

obowiązuje od 01.01.2015 r.


(Uchwała Zgromadzenia MZK
Nr 26/VII/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku)

Cennik Opłat Dodatkowych obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku

Wysokości opłat dodatkowych oraz wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w środkach komunikacji miejskiej MZK w Jastrzębiu-Zdroju.

I. OPŁATY  DODATKOWE:

  1. za przejazd bez ważnego biletu jednej osoby - 120 zł
  2. za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 96 zł
  3. za przewóz bez ważnego biletu bagażu, wózka dziecięcego, roweru oraz psa - 48 zł
  4. za spowodowanie zatrzymania autobusu lub dowóz do Policji - 360 zł

Opłata manipluacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie § 11 Taryfy wynosi 10% tej opłaty.

Opłata dodatkowa, o której mowa w pkt 1,2,3 uiszczona najdalej 7 dni od daty wystawienia ulega obniżeniu o 30%.

II. OBOWIĄZUJĄCE  ULGI:

Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

a) Posłowie na Sejm i Senatorowie - na podstawie ważnych legitymacji,

b) dzieci do 4 roku życia, tj. do dnia 4 rocznicy urodzin - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży,

c) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem, uczniowie szkół specjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ich rodzice/opiekunowie - wyłącznie w podróży z osobą uprawnioną (na podstawie E-karty podopiecznego) - przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitaci, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i w drodze powrotnej - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z legitymacją lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ lub instytucję,

d) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w tych uprawnieniach z inwalidami wojskowymi - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją inwalidy wojennego (wojskowego) wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

e) przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do grupy inwalidzkiej całkowicie niezdolnych do pracy i jednocześnie niezdolnych do samodzielnej egzystencji - na podstawie E-karty wystawionej osobie, którą się opiekuje,

f) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ociemniali i niewidomi - całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji wraz ze sprzętem ułatwiającym poruszanie się i opiekunem towarzyszącym im w trakcie podróży - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z legitymacją osoby niepełnosprawnej, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika lub legitymacją Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP z odpowiednią adnotacją,

g) osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dowodu osobistego lub E-karty Seniora,

h) właściciele samochodów w dniu 22 września każdego roku, na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu ze zdjęciem umozliwiajacego ustalenie tożsamości,

i) dzieci z rodzin wielodzietnych do ukończenia 20 roku życia, w których jest troje i więcej dzieci, będących na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych lub wychowujacych się w rodzinach zastępczych - na podstwie E-karty wydanej zgodnie z dokumentami poświadczającymi wielodzietność,


Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:

a) dzieci od 4 - go roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z dokumentem poświadczającym wiek dziecka,

b) uczniowie szkół: podstawowych, ponadpodstawowych (gimnazjalnych, licealnych, zawodowych) do końca roku szkolnego, w którym kończą 20 rok życia - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją szkolną,

c) studneci publicznych i niepublicznych szkół wyższych - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją studencką * ,

d) słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją wystawioną przez właściwy organ,

e)  kombatanci oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją kombatancką,

f) renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nie pozostający w stosunku pracy (niepracujący) - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją  rencisty oraz na podstawie dowodu osobistego,

g)  osoby po ukończeniu 65 lat - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z dowodem osobistym.


Taryfa obowiązuje również w przypadku obywateli innych krajów UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających ww. status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość i obywatelstwo (np. dowód osobisty, karta indentyfikacyjna, paszport).


* student - jest to osoba kształcąca się na studiach pierwszego (licencjackie lub inżynierskie) lub
drugiego stopnia (magisterskie) - Art. 2 ust. 1 pkt 20 Prawo o szkolnictwie wyższym
/Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z 2005 r./


do góry strony

 


Meta dane

Data publikacji: 2013-02-01
Data modyfikacji: 2015-01-08

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz