BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 
Biuro Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju zgłasza nabór na wolne stanowisko pracy :
Młodszy Referent Kontroli i Nadzoru Ruchu
 
I. Wymagania niezbędne:

    - obywatelstwo polskie,
    - wykształcenie minimum średnie,
    - znajomość funkcjonowania MZK, taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej.

 
II. Wymagania dodatkowe :

       - umiejętność pracy w zespole,
       - wysoka kultura osobista,
       - operatywność,
       - odporność na stres,
       - bezkonfliktowość,
       - sumienność w wykonywaniu powierzonej pracy.

 
III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku młodszego referenta Referacie Kontroli i Nadzoru Ruchu
 1. Kontrola jakości wykonywanych usług :
 
- punktualność i regularność kursowania autobusów, 
- czystość zewnętrzna i wewnętrzna autobusów,- właściwe oznakowanie autobusów (napisy, tablice kierunkowe, kwadraty),
- wyposażenie autobusów (wywieszki z informacjami dla pasażerów, ilość i sprawność kasowników),
- realizacja rozkładu jazdy ustalonym w umowie taborem,- obserwacja jazdy kierowców ze szczególnym uwzględnieniem zatrzymywania się na  przystankach, zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i przestrzeganie przepisów  o ruchu drogowym,
- obserwacja potoków pasażerskich, ustalenie napełnień – frekwencji w kursach,- kontrola wyjazdów i zjazdów autobusów.     
 
2. Kontrola przestrzegania postanowień umów z przewoźnikami.
 
-sprawdzanie kart drogowych i dokonywanie w nich zapisów dotyczących miejsca, zakresu wyników przeprowadzonej kontroli, sprzedaży biletów przez kierowcę, kultury obsługi,
- kontrola dokumentacji przewozowej u przewoźników.
 
3. Kontrola jakości infrastruktury przystankowej obejmująca : 
- stan rozkładów jazdy, słupków i tablic przystankowych.
 
4. Kontrola dystrybucji biletów.
 
5. Kontrola biletowa pasażerów:
- zgodność przejazdów z obowiązującą taryfą,
- sprawdzanie autentyczności biletów u pasażerów,
- ujawnianie przejazdów bezbiletowych oraz z biletami nieważnymi,
- nakładanie opłat dodatkowych lub wręczanie wezwań.
6. Prowadzenie dokumentacji:
- wypełnianie raportu kontroli dziennej,
- sporządzanie raportów i protokołów z kontroli,
-ścisłe rozliczanie się z pobranych biletów, opłat dodatkowych oraz protokołów-wezwań
 w wyznaczonych terminach.

 
IV. Dokumenty składane przez kandydata winny zawierać:
 
- list motywacyjny,
- życiorys (CV) wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe,
-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej za zgodność z oryginałem przez kandydata, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, referencje.
 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju 44-335, ul. Przemysłowa 1, 
w terminie do 10.11.2010 r. w godzinach pracy Biura (od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500) lub pocztą na adres Związku jw.
 
Kopertę z wymaganymi dokumentami należy opisać :
 
 Nabór na stanowisko Młodszego Referenta Kontroli i Nadzoru Ruchu.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą :
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1593z późniejszymi zmianami).
 
 
 
 
 
                                                                                                          Dyrektor Biura Związku
                                                                                       
                                                                                                       mgr inż. Benedykt Lanuszny

Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Pietrzak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Kontroli i Nadzoru Ruchu