BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 25/X/2006 z dnia 03.10.2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia wprowadzającej zmiany w taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji Międzygminnego Związku Komunikacyjnego


 

Uchwała Nr 25/X/2006 

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 października 2006 roku  

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia wprowadzającej zmiany w taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

Na podstawie art. 73 Ustawy o Samorządzie Gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

  

Zarząd Związku uchwala:

§1

Przyjąć projekt uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany w taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

§2 

Przedstawić Zgromadzeniu projekt uchwały, o którym mowa w § 1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        


Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Nr ... / ... / 2006
z dnia ... 2006 r
.

/Projekt/   

Uchwała nr ... / ... /2006

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia ... 2006 roku

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfieprzewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j . z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.i zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) w związku z § 9 i § 14 pkt. 5 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, na wniosek Zarządu, po zapoznaniu się z opiniami związków zawodowych.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

W taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przyjętej Uchwałą Zgromadzenia Nr 9/IV/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 roku Nr 7 poz. 312) w prowadza następujące zmiany:

 1. Załącznik nr 1 do taryfy – cennik opłat za przejazdy jednorazowe w komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej  uchwały.
 2. Załącznik nr 2 do taryfy – cennik opłat za przejazdy okresowe w komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
 3. W § 3 pkt. 1 dopisuje się literę „i” i otrzymuje brzmienie :

„ i) honorowi dawcy krwi – na podstawie legitymacji PCK Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I Stopnia wraz z dokumentem tożsamości”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia pierwszego następnego miesiąca po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała niniejsza podlega ponadto ogłoszeniu w Urzędach Gmin i Miast będących członkami Związku oraz w środkach komunikacji jednostek wykonujących usługi przewozowe na zlecenie Związku.

 

          Sporządził :

 .....................................

 

           Sprawdził :                                                                                     Zatwierdził : 

......................................                                                             ......................................

 

Uzasadnienie : 

Obniżenie ceny biletu dobowego i wprowadzenie dodatkowego biletu tygodniowego (7-dniowego) ma na celu uatrakcyjnienie komunikacji, a tym samym spowodowanie zainteresowania większej ilości pasażerów do korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Natomiast wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów dla Honorowych dawców krwi Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego docenienia humanitaryzm i bezinteresowne niesienie pomocy w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.


CENNIK OPŁAT

za przejazdy jednorazowe środkami komunikacji miejskiej MZK

RODZAJ
LINII

Czas oraz trasa przejazdu

Bilety sprzedawane w pktach stacjonarnych 

Bilety sprzedawane przez kierowców za odliczoną gotówkę niezależnie od czasu i trasy przejazdu

cena biletu w zł

cena biletu w zł

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

          LINIE

ZWYKŁE

do 10 minut

1,70

do 20 minut

2,20

1,40

2,80

1,70

powyżej 20 minut

2,80

1,70

BILET DOBOWY

Wszystkimi liniami MZK, na linii E-3 tylko w granicach 1 miasta/ ważny 24 h od czasu skasowania

5,00

LINIA
E-3

w granicach jednego miasta

2,20

1,40

2,80

1,70

Jastrzębie - Wodzisław
Wodzisław - Rybnik  

2,80

1,70

Jastrzębie – Rybnik

5,60

3,40

5,60

3,40

 

 

 

 

 

 

1. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia wprowadza się uprawnienia do przejazdu środkami komunikacji miejskiej na terenie działania Związku na następujących zasadach:      

 • przejazd dwóch osób na liniach zwykłych MZK w soboty, niedziele i święta na bilet jednorazowy za 2,80 zł natomiast na linii E-3 za 5,60 zł ,  
 • bilety są ważne   tylko w pojeździe, w którym je skasowano – przesiadka unieważnia bilet,
 • przy korzystaniu z tego rodzaju przejazdów bilety ulgowe nie mają zastosowania.

2. W okresie od 31 grudnia od godz. 17,00 do 01 stycznia do godz. 10,00 wprowadza się bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie działania Związku.

Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług, którego stawka wynosi 7%. Bilety jednorazowe są jednostronnego kasowania i ważne wyłącznie w pojeździe, w którym zostały skasowane za wyjątkiem biletu dobowego. Bilety dobowe ważne są przez całą dobę od czasu skasowania na wszystkich liniach MZK z możliwością kilkakrotnego przesiadania się. Bilety ulgowe kasują wyłącznie osoby uprawnione do takich przejazdów .Opłata za przewóz roweru nowo zakupionego i zabezpieczonego lub z widocznym uszkodzeniem (jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w autobusie) wynosi pięciokrotną cenę biletu jednorazowego w taryfie powyżej 20 minut, zakupionego u kierowcy.CENNIK OPŁAT

za przejazdy miesięczne i okresowe środkami komunikacji miejskiej MZK

                                   Bilety miesięczne i okresowe

Miesięczny w zł

Okresowy w zł

Tygodniowy w zł

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

SIECIOWY-IMIENNY     S 1

Przejazdy wszystkimi liniami na terenie 1wybranego
miasta/gminy z linią E-3

73,00

38,00

37,50

21,00

18,00

9,00

SIECIOWY- IMIENNY    S 2

Przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK.
Za wyjątkiem linii E-3

83,00

43,00

42,50

23,00

20,00

10,00

DOCELOWY-IMIENNY E3 / 1

Przejazdy linią E-3 na trasie
Jastrzębie – Rybnik

104,00

55,00

53,00

28,00

26,00

13,00

DOCELOWY-IMIENNY E3 / 2

Przejazd linią E-3 na trasie
Jastrzębie –Wodzisław
Wodzisław – Rybnik 

84,00

45,00

44,00

24,00

21,00

10,50

SIECIOWY- IMIENNY S C

Przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK 

125,00

65,00

64,00

33,00

----

----

SIECIOWY 
na OKAZICIELA S O

Przejazdy wszystkimi liniami na terenie działania MZK 

160,00

----

----

----

----

----

Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług, którego stawka wynosi 7%.

Uwaga:

 • bilet tygodniowy (7 – dniowy) ważny jest przez 7 dni od daty zakupu łącznie z dniem datowania.
 • bilet miesięczny ważny jest w miesiącu na który został zakupiony, a okresowy przez 15 dni od daty zakupu łącznie z dniem datowania i ważny jest na trasie zgodnie z cennikiem opłat
 • pasażer ma obowiązek wypisać imię, nazwisko i adres na bilecie miesięcznym, okresowym i tygodniowym.
 • bilet ważny po wypełnieniu z dokumentem tożsamości.
 • przejazd z biletem nie wypełnionym traktowany jest jak jazda bez biletu.

Meta dane

Data publikacji: 2006-10-04
Data modyfikacji: 2014-02-11

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz