BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 9/IV/2006 z dnia 26.04.2006 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 9/IV/2006

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju.

Na podstawie Art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami),

 

Zarząd Związku uchwala:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w biuletynie informacji publicznej kwartalną informację o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/2006
z dnia 26.04.2006 r.

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU ORAZ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW MZK JASTRZĘBIE

za okres od 01.01.2006 – 31.03.2006

DZIAŁ

ROZDZ

TREŚĆ

PLAN 2006

WYKONANIE

WSKAŹNIK

PLANOWANY

WYKONANY.

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

32.007.000,00

8.237.058,89

25,00%

25,74%

Dz. 600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

32.007.000,00

8.237.058,89

 

25,74%

 

60004

Lokalny Transport Zbiorowy

32.007.000,00

8.237.058,89

 

25,74%

 

WYDATKI OGÓŁEM

32.007.000,00

7.622.579,40

25,00%

23,82%

Dz. 600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

29.802.000,00

7.082.166,79

 

23,76%

 

60004

Lokalny Transport zbiorowy

29.802.000,00

7.082.166,79

 

23,76%

Dz. 750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.182.000,00

540.412,61

 

24,77%

 

75095

Pozostała Działalność

2.182.000,00

540.412,61

 

24,77%

Dz. 758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

23.000,00

0,00

 

0,00%

 

75818

Rezerwy Ogólne i Celowe

23.000,00

0,00

 

0,00%

 

WYNIK FINANSOWY MZK JASTRZĘBIE

za okres od 01.01.2006 – 31.03.2006

Zrealizowane dochody:

8.237.058,89

Zrealizowane wydatki:

7.622.579,40

Wynik ma dzień 31.03.2006r. nadwyżka

614.479,49


Meta dane

Data publikacji: 2006-04-26
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz