BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 7/IV/2006 z dnia 05.04.2006 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę prawną Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 7/IV/2006

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 05 kwietnia 2006 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na obsługę prawną Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Zarząd Związku uchwala:

§ 1

Udzielić zamówienia publicznego na obsługę prawną Biura Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju i przyjąć dla tego postępowania tryb przetargu nieograniczonego.

§ 2

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do przeprowadzenia przetargu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązać Komisję Przetargową do wyboru oferty zgodnie ze specyfikacją i warunkami przetargu ogłoszonymi do tego celu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2006-04-06
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz