BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU

Uchwała Zgromadzenia MZK nr XXVI/94/98 z dnia 08.12.1998 r.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W  KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

PRZEWOŹNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZLECENIE MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU - ZDROJU

§ 1

 1. Przez określenie “przewoźnik” rozumieć należy komunalny lub inny podmiot komunikacyjny wykonujący usługę przewozu osób i bagażu ręcznego w publicznej komunikacji miejskiej, działający na zlecenie MZK.
 2. Przez określenie “pojazd” rozumieć należy autobusy lub mikrobusy przewoźników.

§  2

 1. Pasażerowie korzystający z przejazdów pojazdami oraz obsługa i kontrolerzy obowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad porządkowych.
 2. Personel nadzoru ruchu obowiązany jest w czasie pełnienie obowiązków służbowych nosić identyfikator służbowy i okazywać go pasażerom na żądanie.

§  3

 1. Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub jego wyposażenia.
 2. Przewoźnik nie odpowiada wobec pasażera za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

§  4

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu  czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.
 3. Obsługa pojazdu po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, obowiązana jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe.

§  5

 1. Sygnał odjazdu pojazdów z przystanku daje obsługa pojazdu po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły pojazd.
 2. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenia do zamykania drzwi zabronione jest ruszanie pojazdu z przystanku przed zamknięciem drzwi.

§  6

 1. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. Pasażer, który zajmie miejsce z napisem lub symbolem “dla inwalidy”, “dla osoby z dzieckiem na ręku” itp. obowiązany jest zwolnić to miejsce w przypadku zgłoszenia się osoby, dla której takie miejsce jest przeznaczone
 3. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu. 
 4. Pasażer, który doznał obrażeń cielesnych lub szkody materialnej w czasie jazdy pojazdem, zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu obsłudze pojazdu.

§  7

 1. Po wejściu do pojazdu pasażer jest obowiązany niezwłocznie i bez wezwania skasować bilety zgodnie z aktualnym cennikiem.
 2. Niemożność zakupienia biletu w pojeździe nie upoważnia pasażera do przejazdu bez ważnego biletu.

 

§  8

 1. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go lub wręczać na żądanie służby kontrolerskiej.
 2. Podczas kontroli biletów pasażer uprawniony do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego obowiązany jest bez wezwania okazać służbie kontrolerskiej dokument uprawniający do ulgi.
 3. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu jednorazowego innej osobie.
 4. Bilet zniszczony jest nieważny ; nie można legitymować się biletem przed jego skasowaniem jako ważnym biletem uprawniającym do przejazdu.

 

§  9

 1. Obsługa pojazdu lub kontroler może odmówić przewozu osób :

a) nietrzeźwych,
b) które są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych pasażerów.

    2. Osoby, o których mowa w ust. 1 obowiązane są na wezwanie obsługi opuścić pojazd bez prawa zwrotu ceny biletu.

 

§  10

 1. Zabronione jest:

a) otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,
b) nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
c) wsiadanie do pojazdu po sygnale do odjazdu lub uprzedzenie przez obsługę, że wolnych  miejsc nie ma,
d) zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
e) wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
f) korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,
g)palenie tytoniu,
h) wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
i) wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody,
j) przewożenie w wózku dziecka nie zapiętego szelkami zapobiegającymi wypadnięcie z wózka.

 

§ 11

 1. W pojazdach nie wolno przewozić:
  a) przedmiotów , które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub  zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi jak piły, kosy lub otwartych naczyń ze smarami, farbami itp.),
  b) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.                                                                       
 2. Osoby, które pełnią służbę publiczną lub wojskową i obowiązane są mieć przy sobie broń palną, w czasie przejazdu służbowego mogą mieć przy sobie broń nabitą odpowiednio zabezpieczoną i zgłosić ten fakt kierowcy pojazdu.
 3. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer zabrał ze sobą do pojazdu przedmioty  wymienione w ust. 1 pkt. 2, których przewozić nie wolno, obsługa pojazdu lub kontrolerzy obowiązana jest odmówić przewozu takiego pasażera.
 4. Szczegółowe zasady przewozu bagażu normuje Taryfa MZK.

idź do góry strony


Meta dane

Data publikacji: 2012-08-30
Data modyfikacji: 2014-05-15

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz