BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Kierownik Referatu Kontroli i Nadzoru RuchuZarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Referatu Kontroli i Nadzoru Ruchu

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) kwalifikacje zawodowe:

a) wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne;
b) co najmniej 4 letni staż pracy;

3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika;

5) kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

6)kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;

II. Wymagania dodatkowe:

1)znajomość ustawy o samorządzie gminnym;

2)znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;

3)znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

4)umiejętność obsługi komputera – pakietu MS Office;

5)samodzielność, kreatywność;

6)komunikatywność, wysoka kultura osobista;

7)umiejętność pracy w zespole;

8)umiejętność pracy w warunkach stresu;

III. Wykaz zakresu zadań realizowanych w Referacie Kontroli i Nadzoru Ruchu:

1.Kontrola jakości wykonywanych usług :

- punktualność i regularność kursowania autobusów,

- czystość zewnętrzna i wewnętrzna autobusów,

- właściwe oznakowanie autobusów,

- wyposażenie autobusów,

- realizacja rozkładu jazdy ustalonym w umowie taborem,

-obserwacja jazdy kierowców ze szczególnym uwzględnieniem zatrzymywania się na przystankach, zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,

- obserwacja potoków pasażerskich, ustalenie napełnień – frekwencji w kursach,

- kontrola wyjazdów i zjazdów autobusów.

2.Kontrola przestrzegania postanowień umów z przewoźnikami Związku.

3.Kontrola jakości infrastruktury przystankowej.

4.Kontrola dystrybucji biletów.

5.Kontrola biletowa pasażerów.

6.Prowadzenie rozliczeń opłat dodatkowych.

7.Prowadzenie windykacji opłat dodatkowych.

8.Prowadzenie korespondencji z przewoźnikami dotyczącej uwag zawartych w raportach sporządzonych przez kontrolerów.

9. Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od nałożonych opłat dodatkowych.

10.Szkolenie kontrolerów własnych i „społecznych”.

11.Udzielanie informacji o sprawach taryfowo-biletowych.

12.Przygotowanie umów dla kontrolerów „społecznych".

13.Wydawanie i ewidencjonowanie biletów wolnej jazdy.

14.Prowadzenie harmonogramu pracy pracowników zatrudnionych w terenie.

15.Opracowywanie i przeprowadzanie stosownych procedur przetargowych.

IV.Dokumenty składane przez kandydata winny zawierać:

1. życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

2. list motywacyjny;

3. dokumenty potwierdzające wykształcenie, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych;

4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;

5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

7.oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych;


                        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju 44-335, ul. Przemysłowa 1 w terminie do 08 maja 2007 roku w godzinach pracy Biura (od poniedziałku do piątku od godz. 7,oo do godz. 15,oo) lub pocztą na adres Związku jw.


Kopertę z wymaganymi dokumentami należy opisać:

Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Kontroli i Nadzoru Ruchu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 
-list motywacyjny,
 -szczegółowe CV,

powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).


Członek Zarządu – Dyrektor Biura Związku
mgr inż. Benedykt Lanuszny

Meta dane

Data publikacji: 2007-04-20
Data modyfikacji: 2007-04-20

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek OK