BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 7/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie ustalenia diet dla osób wchodzących w skład organów Związku


 

Uchwała Nr 7/V/2007

 

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie ustalenia diet dla osób wchodzących w skład organów Związku

Na podstawie: art. 25 ust.4 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 14 ust. 5 Statutu Związku, na wniosek Zarządu,

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Ustalić w sposób następujący wysokość i zasady otrzymywania diet przez osoby wchodzące w skład organów Związku:

  • dla członków Zgromadzenia nie będących etatowymi pracownikami samorządowymi w Gminie, w wysokości 10 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdy udział w posiedzeniu Zgromadzenia;
  • dla Przewodniczącego Zgromadzenia, w wysokości 20 % wynagrodzenia o którym mowa w literze, za każdorazowy udział w posiedzeniu Zgromadzenia;
  • dla Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia w wysokości 10 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, według zasad jak dla Przewodniczącego Zgromadzenia;
  • dla członków Komisji Rewizyjnej, w wysokości 10 % wynagrodzenia opisanego jak wyżej, za każdy udział w posiedzeniu komisji.

Diety powyższe obejmują koszty podróży.

 

§ 2

Wypłata diet następuje na podstawie listy obecności z posiedzenia danego organu, bezpośrednio po zakończonym posiedzeniu.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XX/67/97 Zgromadzenia MZK z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia diet dla osób wchodzących w skład organów Związku.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2007-03-28
Data modyfikacji: 2007-03-28

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz FK