BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 6/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku


 

Uchwała nr 6/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm. ) oraz § 14 ust.4 Statutu Związku,

 

na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Związku uchwala:

 

§ 1

Przyjąć Regulamin Organizacyjny Biura Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

  

§ 2

Traci moc Regulamin Organizacyjny Związku przyjęty uchwałą nr XVII/49/96 Zgromadzenia MZK z dnia 26 czerwca 1996r.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w siedzibie Związku oraz w siedzibach Urzędów Gmin - członków Związku.


Meta dane

Data publikacji: 2007-03-28
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz OK