BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 9/IV/2005 r. z dnia 21.12.2005 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała nr 9/IV/2005

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art.69 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z póź. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) w związku z § 9 i § 14 pkt. 5 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, na wniosek Zarządu, po zapoznaniu się z opiniami związków zawodowych.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Przyjąć tekst jednolity taryfy przewozu osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalonej uchwałą Zgromadzenia Nr 67/III/2002 z dnia 17 grudnia 2002 roku MZK i zmienionej uchwałami Zgromadzenia MZK: Nr 7/IV/2004 z dnia 17 grudnia 2004 roku i Nr 2/IV/2005 z dnia 14 marca 2005 roku, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 2

     Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia pierwszego następnego miesiąca po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 4

Uchwała niniejsza podlega ponadto ogłoszeniu w Urzędach Gmin i Miast będących członkami Związku oraz w środkach komunikacji jednostek wykonujących usługi przewozowe na zlecenie Związku.

 

Uzasadnienie:

 1. Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 67/III/2002 z dnia 17 grudnia 2002 roku zmienia: § 5 pkt 3 litera „b” i w § 6 dopisana litera j,
 2. Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 7/IV/2004 z dnia 17 grudnia 2004 roku zmienia: w § 3 pkt 1 litery od a do h,
 3. Uchwała Zgromadzenia MZK i Nr 2/IV/2005 z dnia 14 marca 2005 roku zmienia: w § 11 pkt 1 i 2

Zmiany w taryfie wprowadzane w/w uchwałami Zgromadzenia wymagają ujednolicenia tekstu taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.


Załącznik do Uchwały Zgromadzenia MZK Nr 9/IV/2005
z dnia 21.12.2005 r.

Tekst jednolity

TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Tekst jednolity zawiera treść taryfy uchwalony przez Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Uchwała Nr 54/III/2001 z dnia 20 listopada 2001 r., a także jej zmiany w niżej wymienionych Uchwałach Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

 1. Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 67/III/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.
 2. Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 7/IV/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r.
 3. Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 2/IV/2005 z dnia 14 marca 2005 r.
 4. Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 9/IV/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r.

TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU OBOWIĄZUJĄCA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ MZK W JASTRZĘBIU-ZDROJU PODJĘTA ZOSTAŁA O PONIŻSZE PRZEPISY, UWZGLĘDNIAJĄC JEDNOCZEŚNIE NORMY ZAWARTE W PRZEPISACH JAK NIŻEJ:

 • Art. 18 ust. 3a Ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach /Dz.U. z 1988 r. nr 27, poz.195 z późniejszymi zmianami /, w brzmieniu nadanym przez art. 28 ust. 2 b Ustawy tzw. „kompetencyjnej’ z dnia 17 maja 1990 r. /Dz.U. nr 34,poz.198 z późniejszymi zmianami /.
 • Art. 64 i 69 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami /.
 • Art. 19 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55, poz. 234/.
 • Art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 09 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora /Dz.U. nr 73, poz. 350/.
 • Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidówwojennych i wojskowych oraz ich rodzin /Dz.U. z 1983 r. nr 13, poz. 68 z późniejszymi zmianami/.
 • Art. 20 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego /Dz.U. z 1991 r. nr 17, poz. 75 z późniejszymi zmianami/.
 • Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów opiekunów uczniów szkół specjalnych.
 • Statut Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju z 4 kwietnia 1991 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 7 z dnia 29 czerwca 1991 r./.

§ 1

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA TARYFY

Niniejsza taryfa obowiązuje w sieci komunikacji miejskiej organizowanej przez Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 2

OPŁATY ZA PRZEJAZD

1. Pasażerowie mogą odbywać podróż i przewozić bagaż na podstawie ważnych biletów jednorazowych, miesięcznych lub okresowych.

2. Wzory i ceny biletów, o których mowa w § 2 pkt. 1 przedstawione są w załączniku Nr 1 i 2 do taryfy, a obowiązujące ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej i opłaty dodatkowe, w załączniku Nr 3 do taryfy.

3. Za bilet ważny uważa się:

 • bilet jednorazowy - skasowany zgodnie z taryfą,
 • bilet miesięczny lub okresowy zgodny z taryfą – z wpisanym imieniem i nazwiskiem.

4. Bilet miesięczny lub okresowy imienny :

 • ważny jest wraz z dokumentem tożsamości,
 • bilet miesięczny ważny jest w danym miesiącu, na który został zakupiony, zakupiony po pierwszym dniu danego miesiąca traci ważność w następnym miesiącu,
 • bilet okresowy ważny jest na pierwszą lub drugą połowę miesiąca lub przez piętnaście dni kalendarzowych liczonych kolejno i łącznie z dniem datowania.

5. Przejazdy na wszystkich liniach MZK w Jastrzębiu Zdroju odbywają się na podstawie biletów wydanych przez MZK w Jastrzębiu-Zdroju.

 

§ 3

PRZEJAZDY BEZPŁATNE

1. Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

 • Posłowie na Sejm i Senatorowie - na podstawie ważnych legitymacji,
 • dzieci do 4 roku życia, tj. do dnia 4 rocznicy urodzin - na podstawie dokumentów rodziców lub opiekunów dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka,
 • dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz uczniowie szkół specjalnych przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno- wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i w drodze powrotnej wraz  z jednym opiekunem (osoba pełnoletnia) - na podstawie odpowiednich dokumentów,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego),
 • inwalidzi całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznani za niezdolnych do pracy w stopniu znacznym (I grupa inwalidztwa) wraz ze sprzętem ułatwiającym poruszanie i opiekunem towarzyszącym im w czasie podróży (1 osoba pełnoletnia) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika,
 • osoby niewidome lub ociemniałe wraz z towarzyszącym im opiekunem (1osoba pełnoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia),
 • pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem – na podstawie biletów wolnej jazdy wydanych przez Związek.

§ 4

PRZEJAZDY ULGOWE

1. Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:

 • dzieci od 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
 • uczniowie szkół: podstawowych, ponadpodstawowych (gimnazjalnych, licealnych, zawodowych) oraz pomaturalnych do ukończenia 22 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
 • studenci szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
 • kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych okresu powojennego - na podstawie legitymacji kombatanckiej,
 • renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń rentowych – na podstawie odcinka renty i dowodu osobistego,
 • emeryci po ukończeniu : kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat - na podstawie odcinka emerytury i dowodu osobistego.

2. Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.

3. Po skasowaniu biletu nie uwzględnia się żądań o zastosowaniu ulgi w drodze zwrotu części należności za bilet.

4. W razie nieprawidłowego korzystania z ulgi lub braku wymaganych dokumentów, podróżnego uważa się za jadącego bez ważnego biletu.

5. Uprawnienia wynikające z § 4 pkt 1 przysługują pasażerom korzystającym z przejazdów na podstawie biletów ulgowych jednorazowych, miesięcznych okresowych.


§ 5

PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

1. Dopuszcza się przewóz bez dodatkowych opłat :

 • bagażu ręcznego, który nie przekracza wymiarów 80 cm x 60 cm x 40 cm,
 • jednej pary nart w pokrowcu,
 • wózka dziecięcego pod warunkiem, że jest złożony,
 • wózka inwalidzkiego,
 • małych zwierząt trzymanych na rękach (np. psy, koty, ptaki),
 • psa, który jest przewodnikiem osób niewidomych,.

2. Pasażerowie mogą przewozić odpłatnie w autobusach bagaż inny niż określony w § 5 pkt. 1 jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu, nie utrudniał przejścia, nie narażał na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży (ciała) innych pasażerów i nie zasłaniał widoczności kierującemu autobusem.

3. Za opłatą mogą być przewożone :

 • większe psy z założonym kagańcem i trzymane na smyczy oraz wszelkiego rodzaju wózkidziecięce.
 • rowery nowo zakupione i zabezpieczone lub z widocznym uszkodzeniem jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe za opłatą w wysokości pięciokrotnej ceny obowiązującego biletu w taryfie powyżej 20 minut, zakupionego u kierowcy.

Właściciel roweru ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jego przewozu.

4. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

5. Nadzór nad bagażem i zwierzętami, które pasażer przewozi w pojeździe należy do pasażera.

6. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu i zwierząt.


7. Wysokość opłaty za przewóz bagażu i zwierząt określonych § 5 pkt 2 jest równoznaczna z wartością biletu normalnego dla danego rodzaju linii zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem opłat.

8. Ulg przy przewozie bagażu i zwierząt nie stosuje się.

 

§ 6.

ODMOWA I ZAKAZ PRZEWOZU

1. Pasażerom zabrania się:

 • otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,
 • nieuzasadnionego dawania sygnału do zatrzymania autobusu,
 • wsiadania do pojazdu po sygnale do odjazdu,
 • zanieczyszczania i zaśmiecania autobusu,
 • niszczenia urządzeń lub wyposażenia autobusu,
 • opierania się o drzwi podczas jazdy,
 • spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub
 • zanieczyścić autobus,
 • zakłócania spokoju i porządku w autobusie,
 • palenia tytoniu, spożywania alkoholu w autobusie,
 • korzystania ze środków komunikacji miejskiej w obuwiu wyposażonym w rolki, łyżwy itp.

2. W autobusach zabrania się przewozu :

 • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez uszkodzenie ich ciała lub zanieczyszczenie odzieży albo, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (piły, kosy i inne ostre narzędzia, karnisze, szyby, otwarte naczynia ze smarami, farbami),
 • materiałów niebezpiecznych, a w szczególności przedmiotów i substancji cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych i trujących,
 • broni palnej z wyjątkiem określonym w § 6 pkt. 3.
 • zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia, psów bez kagańców i smyczy.

3. Osoby, które pełnią służbę publiczną lub wojskową w czasie przejazdu służbowego mogą mieć przy sobie broń odpowiednio zabezpieczoną.

4. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer zabrał ze sobą do autobusu przedmioty wymienione w § 6 pkt 2, których przewozić nie wolno (z wyjątkiem przedmiotów mienia wojskowego lub policyjnego przewożonego przez funkcjonariuszy policji lub wojska) to obsługa autobusu (kierowca, kontroler biletów) obowiązana jest odmówić przewozu tych przedmiotów.
 

§ 7

SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej MZK w Jastrzębiu Zdroju odbywa się w punktach stacjonarnych po cenach nominalnych oraz w środkach komunikacji miejskiej przez kierowcę.
 2. Kierowca prowadzi sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach za odliczoną gotówkę. W razie opóźnienia autobusu w stosunku do rozkładu jazdy większego niż 3 minuty kierowca może odmówić sprzedaży biletów.
 3. W razie konieczności zakupu biletu u kierowcy pasażer bezpośrednio po wejściu do autobusu udaje się do kierowcy celem zakupu biletu i natychmiast po zakupie kasujego w najbliższym kasowniku.
 4. Brak możliwości nabycia biletu u kierowcy nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. W związku z tym zaleca się kupowanie biletów w przedsprzedaży, gdyż sprzedaż biletów przez kierowcę jest jedynie rozszerzeniem stacjonarnej sieci sprzedaży biletów.
 5. Kupujący bilet miesięczny lub okresowy zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zakupionego biletu z cennikiem oraz z zakresem nabytych uprawnień i podpisuje go czytelnie imieniem i nazwiskiem.

§ 8

ZWROT BILETÓW

 1. Kupującemu bilet miesięczny przysługuje prawo zwrotu tego biletu najpóźniej do 5-tego dnia miesiąca jego obowiązywania. Przy zwrocie biletu potrąca się opłatę manipulacyjną w wysokości 20% nominalnej ceny biletu.
 2. Zwrot biletów miesięcznych przyjmuje kolektura, która sprzedała dany bilet.

 

§ 9

KASOWANIE BILETÓW

 1. Bezpośrednio po wejściu do autobusu pasażer powinien skasować bilet, chyba że posiada bilet miesięczny lub okresowy i nie przewozi bagażu lub zwierząt wymagającychuregulowania opłaty za przejazd.
 2. Kasując bilet jednorazowy pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości skasowania. W razie braku kodu kasującego na bilecie należy udać się do innego kasownika celem właściwego skasowania biletu.
 3. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo kontynuowania podróży, na podstawie posiadanego biletu, następnym autobusem linii przebiegającej tą samą trasą.

 

§ 10

KONTROLA I OPŁATY DODATKOWE

 1. W czasie korzystania ze środków komunikacji miejskiej MZK pasażer zobowiązany jest do posiadania i okazywania w trakcie kontroli ważnego biletu zgodnie z § 2.
  W razie korzystania z przejazdu ulgowego lub bezpłatnego pasażer powinien posiadać wymagany dokument uprawniający go do takiego przejazdu.
 2. W autobusach komunikacji miejskiej przeprowadza się kontrole biletów, które wykonują kontrolerzy posługujący się legitymacjami i drukami opłat wg załącznika nr 4.
 3. Kontrolerzy uprawnieni są do sprawdzania czy pasażer podróżuje, przewozi bagaż, lub zwierzęta na podstawie ważnego biletu (biletów) oraz czy korzystając z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów posiada wymagane dokumenty uprawniające go do ulgi.
 4. Za naruszenie taryfy uważa się w szczególności jazdę :
 • bez ważnego biletu jednorazowego, miesięcznego lub okresowego,
 • z nie skasowanym biletem jednorazowym,
 • z biletem zniszczonym uniemożliwiającym jego identyfikację,
 • z biletem o zaniżonej opłacie za przejazd w stosunku do aktualnej taryfy,
 • z biletem miesięcznym lub okresowym imiennym niewypełnionym, wypełnionym nieprawidłowo lub w przypadku, gdy z tego biletu korzysta inna osoba niż wymieniona na nim,f) z biletami, które nie obowiązują na liniach MZK.

5. Pasażer, który podróżuje w autobusie przewozi bagaż lub zwierzęta niezgodnie z taryfą, zobowiązany jest do uregulowania opłaty dodatkowej w wysokości określonej w załączniku nr 3. Druk ”opłaty dodatkowej” zastępuje brak, niezgodność lub nieważność biletu stwierdzonego w trakcie przeprowadzania kontroli.

6. Pasażerowi nie wolno skasowanego biletu lub druku opłaty dodatkowej, gotówkowej odstępować innej osobie.

7. W razie, gdy pasażer nie ureguluje opłaty dodatkowej w autobusie, kontroler jest uprawniony do wystawienia pasażerowi protokołu – wezwania.

Protokół – wezwanie daje pasażerowi uprawnienia jak w § 10, pkt. 5.

8. W celu właściwego sporządzania protokołu - wezwania pasażer obowiązany jest na żądanie kontrolera okazać dokument tożsamości.

9. Pasażer zobowiązany jest oczekiwać w pojeździe do czasu zakończenia czynności związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej lub protokołu – wezwania.

10. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości pasażera kontroler może wezwać policję lub straż miejską albo zarządzić dowóz pasażera do najbliższego komisariatu policji lub siedziby straży miejskiej. Za wymienione czynności naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 3 –krotnej opłaty dodatkowej.

11. Za osobę niepełnoletnią lub osobę, której z powodu stanu psychicznego nie można zarzucić winy odpowiedzialność ponosi ten, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad tą osobą.

12. Bilety lub dokumenty okazane kontrolerowi , co do których istnieje podejrzenie, że są sfałszowane, kontroler może zatrzymać za pokwitowaniem sporządzając jednocześnie odpowiednią notatkę i przekazując do biura MZK.

 

§ 11

ODWOŁANIA OD NAŁOŻONYCH OPŁAT DODATKOWYCH

 1. Pasażer, który w czasie kontroli oświadczył iż posiada ważny miesięczny lub okresowy bilet imienny, albo ważny dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej. Warunkiem anulowania opłaty jest zgłoszenie się do biura MZK nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia protokołu – wezwania z ważnym biletem miesięcznym lub okresowym zakupionym przed dokonaną kontrolą biletową, albo z ważnym dokumentem uprawniającym do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 2. W przypadku anulowania opłaty dodatkowej w trybie § 11 pkt 1 MZK pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 10% tej opłaty .
 3. Odwołań od opłat dodatkowych nałożonych w trybie innym niż wymieniony w § 11 pkt.1 nie rozpatruje się:
 • jeżeli od daty wystawienia opłaty dodatkowej minęło 7 dni,
 • jeżeli pasażer uregulował opłatę dodatkową gotówką u kontrolera w trakcie kontroli biletowej.

 

§ 12

ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD TARYFY

1. Wysokość ulg, o których mowa w § 4 ustala Zgromadzenie Związku MZK.

 

§ 13

UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na podstawie niniejszej taryfy sporządzone zostaną wyciągi, które w postaci ogłoszeń podane zostaną do wiadomości publicznej.
 2. Taryfa wchodzi w życie na mocy Uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju Nr 9/IV/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r.
 3. Zmiana treści taryfy wymaga zachowania.
 4. Traci moc Tekst Taryfy wprowadzony Uchwałą Zgromadzenia Nr 54/II/2001 z dnia 20.11.2001 r.

Meta dane

Data publikacji: 2005-12-28
Data modyfikacji: 2007-05-10

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz