BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 4/IV/2005 z dnia 18.10.2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2005 rok


 

Uchwała Nr 4 /IV/2005 

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 października 2005 r.

 w sprawie zmian w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2005 rok

Na podstawie:  art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 18 pkt. 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. Z 1991 r., Nr 7, poz. 115.),

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

 

 § 1

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu Związku na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 4/IV2005 
z dnia 18.10.2005 r.

DZIAŁ

ROZDZ.

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

 ZMNIEJSZENIA

ZWIĘKSZENIA

PLAN PO  ZMIANACH

 

 

 

 

zł, gr

zł, gr

zł, gr

 

 

 

DOCHODY

700.000,00

35.000,00

30.528.000,00

600

 

 

  Transport i Łączność

700.000,00

35.000,00

30.528.000,00

 

60004

 

  Lokalny Transport Zbiorowy

700.000,00

35.000,00

30.528.000,00

 

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary

 

15.000,00

373.000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

700.000,00

 

19.164.900,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

20.000,00

57.000,00

 

 

 

WYDATKI

700.000,00

35.000,00

30.528.000,00

600

 

 

  Transport i Łączność

700.000,00

 

28.472.000,00

 

60004

 

  Lokalny Transport Zbiorowy

700.000,00

 

28.472.000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.

700.000,00

 

0,00

750

 

 

  Administracja publiczna

 

35.000,00

2.033.000,00

 

75095

 

  Pozostała działalność

 

35.000,00

2.033.000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

25.000,00

1.263.000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10.000,00

70.000,00


Meta dane

Data publikacji: 2005-10-18
Data modyfikacji: 2007-05-10

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz