BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 6/V/2010 z dnia 12.10.2010 r.

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 6/V/2010    
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 12 października 2010 r.
 
w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 97,  poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i art. 33a ust. 3c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn.zm.) oraz §9 i § 14 pkt. 5 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 7 poz. 115 z 1991 r.) na wniosek Zarządu
 
 
Zgromadzenie Związku:
 
§ 1
                        
W taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju wprowadza następujące zmiany:
 
1. W § 2 
  •  punkt 1 otrzymuje brzmienie :
„Pasażerowie mogą odbywać podróż i przewozić bagaż na podstawie ważnych biletów:
a)  jednorazowych, miesięcznych lub okresowych emitowanych w formie papierowej
b) biletów jednorazowych emitowanych w formie elektronicznej tj. zakupionych przy użyciu telefonu komórkowego”;
  • punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Wzory biletów, o których mowa w § 2 pkt. 1a przedstawione są w załączniku Nr 1, do taryfy, ceny biletów przedstawia załącznik Nr 2 do taryfy, a obowiązujące ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej i opłaty dodatkowe w załączniku Nr 3 do taryfy”.
 
  • punkt 3 podpunkt „a” otrzymuje brzmienie:
„bilet jednorazowy - skasowany zgodnie z taryfą lub zakupiony przez telefon komórkowy”.
 
2. W § 4 punkt 1:
 
  • podpunkt „e” otrzymuje brzmienie:
 „renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń rentowych – na podstawie legitymacji rencisty i dowodu osobistego”
 
  • podpunkt „f” otrzymuje brzmienie :
 „emeryci po ukończeniu: kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat - na podstawie legitymacji emeryta i dowodu osobistego”. 
 
3. W § 5 punkt 3 podpunkt „b” wykreślono słowa „zakupionego u kierowcy”.
 
4. W § 7 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
 „Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej MZK w Jastrzębiu-Zdroju odbywa się w punktach stacjonarnych po cenach nominalnych, w środkach komunikacji miejskiej przez kierowcę oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego”.
 
5. W § 9 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
„W czasie korzystania ze środków komunikacji miejskiej MZK pasażer zobowiązany jest do posiadania i okazywania w trakcie kontroli ważnego biletu zgodnie z § 2 ust. 1 a, a w przypadku biletu, o którym mowa w § 2 punkt 1 podpunkt „b” okazania telefonu komórkowego z wyświetloną na ekranie informacją o zakupionym bilecie. W razie korzystania z przejazdu ulgowego lub bezpłatnego pasażer powinien posiadać wymagany dokument uprawniający go do takiego przejazdu”.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
§ 4
 
Uchwała niniejsza podlega ponadto ogłoszeniu w Urzędach Gmin i Miast będących członkami Związku oraz w środkach komunikacji jednostek wykonujących usługi przewozowe na zlecenie Związku.
 

Meta dane

Data publikacji: 2010-10-08
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Pietrzak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Kontroli i Nadzoru Ruchu
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz