BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwały Nr 22/IX/2006 z dnia 26.09.2006 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2006 rok


 
Uchwała Nr 22/IX/2006
 
Zarządu Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 26 września 2006 r.
 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie  Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2006 rok
 
Na podstawie: art. 73a ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz § 18 pkt 2 Statutu Związku  (Dz. Urz. Woj. Kat. Z 1991 r., nr 7, poz 115)
 
 
Zarząd Związku uchwala:
 
§ 1
 
Przyjąć projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2006 r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Przedstawić projekt niniejszej uchwały na najbliższym Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 22/IX/2006
z dnia 26.09.2006 r.
- PROJEKT -
 
Uchwała Nr ... /IV/2006
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 10 października 2006 r.
 
 
w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2006 rok
 
Na podstawie: art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz § 18 pkt. 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. Z 1991 r., Nr 7, poz. 115.),
 
 
Zgromadzenie Związku uchwala:
 
§ 1
 
Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu Związku na 2006 rok zgodnie z  łącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
 
§ 3
 
Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr .../IV/2006 
z dnia 10.10.2006 r.
 
 
 
DZIAŁ
 
ROZDZ.
 
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
ZMNIEJSZENIA
ZWIĘKSZENIA
PLAN
PO ZMIANACH
 
 
 
 
zł, gr
zł, gr
zł, gr
 
 
 
DOCHODY
662.121,15
0,00
31.344.878,85
600
 
 
 Transport i Łączność
662.121,15
0,00
31.344.878,85
 
60004
 
 Lokalny Transport Zbiorowy
662.121,15
0,00
31.344.878,85
 
 
0830
Wpływy z usług
662.121,15
 
19.185.178,85
 
 
 
WYDATKI
12.000,00
12.000,00
32.007.000,00
600
 
 
 Transport i Łączność
0,00
0,00
29.802.000,00
750
 
 
 Administracja publiczna
12.000,00
12.000,00
2.182.000,00
 
75095
 
 Pozostała działalność
12.000,00
12.000,00
2.182.000,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe
12.000,00
 
1.331.000,00
 
 
6060
 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.
 
12.000,00
22.000,00
758
 
 
 Różne rozliczenia
0,00
0,00
23.000,00
 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego
 
§
Wyszczególnienie
Wysokość deficytu budżetowego
 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
 
662.121.15
957
Nadwyżki z lat ubiegłych
662.121.15

 


Meta dane

Data publikacji: 2006-09-29
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz