BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 8/V/2009 z dnia 21.12.2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik


 
Uchwała Nr 8/V/2009
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia
 21 grudnia 2009 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik
 
Na podstawie: art. 69 i art. 71 oraz art.10 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).
 
 
 
Zgromadzenie Związku uchwala:
 
§ 1
 
  1. Udzielić w 2010 roku pomocy finansowej Miastu Rybnik w kwocie 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100) na realizację zadań w zakresie komunikacji na obszarze, na którym swoje zadania Statutowe wykonuje Międzygminny Związek Komunikacyjny.
  2. Pomoc finansowa winna być wykorzystana przez beneficjenta na realizację zadań komunikacyjnych określonych w § 1 ust. 1.
  3. Pomoc finansowa przekazywana będzie dla beneficjenta na podstawie odpowiedniej umowy.
 
§ 2
 
Powierzyć wykonanie uchwały Zarządowi Związku.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2010 r.
 

Meta dane

Data publikacji: 2010-01-04
Data modyfikacji: 2010-01-04

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Finansowo-Księgowy