BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przetarg nieograniczony na: administracja i obsługa komputerowego systemu sieciowego MZK w Jastrzębi

 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO
 
1. OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
 Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Przemysłowa 1, woj. śląskie
TEL. 032476 - 34 - 74; FAX.: 032476 - 34 - 74
STRONA INTERNETOWA: WWW.MZKJASTRZEBIE.COM ,
ADRES E-MAIL: SEKRETARIAT_MZK@WP.PL


2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest administracja i obsługa komputerowego systemu sieciowego MZK
w Jastrzębiu Zdroju
 
2.1. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
2.2. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
2.3. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT RÓWNOWAŻNYCH.

2.4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  01.01.2006r. do dnia 31.12.2008r.


3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIU TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone wart. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a ponadto spełniający warunki dodatkowe określone Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dokonywanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie w oparciu o dokumenty wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 
4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  CENA 100 %
 
5. MIEJSCE I SPOSÓB ODBIORU SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
 Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego w pokoju 35
 lub za zaliczeniem pocztowym na pisemny wniosek Wykonawcy.
 
6. PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW:
6.1. IMIĘ I NAZWISKO: JADWIGA BANASIAK, tel. 032476-34-74 w godz. 7.00 - 15.00
6.2. IMIĘ I NAZWISKO: JOLANTA OSTROWSKA, tel. 032476-34-74 w godz. 7.00 - 15.00

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
siedziba zamawiającego:
Międzygminny Związek Komunikacyjny
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1
7.1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.11.2005r o godz. 9.00
 
8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
siedziba zamawiającego: Międzygminny Związek Komunikacyjny
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

8.1. TERMIN OTWARCIA OFERT:  : 03.11.2005r o godz. 10.00
 
9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:  30 dni.

Meta dane

Data publikacji: 2005-09-14
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek