BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przetarg nieograniczony na: świadczenie usług przewozu osób w autobusowej komunikacji miejskiej na t


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60.000 EURO


1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego.


Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Przemysłowa 1, woj. śląskie

tel. 032 476 – 34 – 74; Fax.: 032 476 – 34 – 74

strona internetowa: www.mzkjastrzebie.com ,

adres E-Mail: sekretariat_mzk@wp.pl


2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób w autobusowej komunikacji miejskiej na terenie powiatu wodzisławskiego, organizowanej przez Zamawiającego wg ustalonych rozkładów jazdy na liniach 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 i 216.2.1 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

2.2 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.3 Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

2.4 Termin realizacji zamówienia: 01 października 2005r. – 30 września 2010r.


3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełaniania tych warunków.


O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., a ponadto spełniający warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonywanie oceny spełnienia warunków odbywać się będzie w oparciu o dokumenty wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


4. Wymagane wadium.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).


5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

CENA 100 %6. Miejsce i sposób odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego w pokoju 39 lub za zaliczeniem pocztowym na pisemny wniosek Wykonawcy.
Cena formularza wynosi 42,67 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 67/100).


7. Pracownicy uprawnieni do kontaktów.

7.1 Imię i nazwisko: Piotr Pruciak, tel. 032 476 – 34 – 74 w godz. 800 – 1400

7.1 Imię i nazwisko: Krystyna Fila, tel. 032 476 – 34 – 74 w godz. 800 – 1400


8. Miejsce i termin składania ofert.

siedziba zamawiającego: Międzygminny Związek Komunikacyjny
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

8.1 Termin składania ofert: 01.07.2005 r. godz. 10.00


9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

siedziba zamawiającego: Międzygminny Związek Komunikacyjny
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

9.1 Termin otwarcia ofert: 01. 07.2005 r. godz. 12.00

10. Termin związania ofertą: 90 dni.


Meta dane

Data publikacji: 2005-07-01
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek