BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 7/V/2008 z dnia 15.10.2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok


 
Uchwała Nr 7/V/2008
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 15 października 2008 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok
 
Na podstawie: art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm), oraz § 18 pkt 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. . 1991 r., Nr 7, poz. 115.),
 
 
Zgromadzenie Związku uchwala:
 
§ 1
 
Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu Związku na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w budżecie Związku na 2008 rok – pozostaje bez zmian.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
 
§ 4
 
Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Nr 7/V/2008 
z dnia 15.10.2008 r.
 
DZIAŁ
 
ROZDZ.
WYSZCZEGÓLNIENIE
ZMNIEJSZENIA
ZWIĘKSZENIA
PLAN PO ZMIANACH
 
 
 
zł, gr
zł, gr
zł, gr
 
 
DOCHODY
0,00
0,00
38.682.000,00
600
 
 Transport i Łączność
0,00
0,00
38.682.000,00
 
60004
 Lokalny Transport Zbiorowy
0,00
0,00
38.682.000,00
 
 
Dochody bieżące
0,00
0,00
38.680.000,00
 
 
Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)
0,00
0,00
18.640.090,00
 
 
Wpływy z różnych dochodów
0,00
0,00
2.637.336,00
 
 
Wpłaty gmin na rzecz Związku
0,00
0,00
16.420.266,00
 
 
Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, pozostałe odsetki
0,00
0,00
982.308,00
 
 
Dochody majątkowe
0,00
0,00
2.000,00
 
 
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0,00
0,00
2.000,00
 
 
WYDATKI
1.730.000,00
1.730.000,00
39.182.000,00
600
 
 Transport i Łączność
1.730.000,00
1.615.000,00
36.578.000,00
 
60004
 Lokalny Transport Zbiorowy
1.730.000,00
1.615.000,00
36.578.000,00
 
 
Wydatki bieżące:
1.730.000,00
1.615.000,00
36.538.000,00
 
 
w tym : dotacja celowa na pomoc finansową
0,00
1.615.000,00
1.615.000,00
 
 
Wydatki majątkowe
0,00
0,00
40.000,00
750
 
 Administracja publiczna
0,00
0,00
2.521.000,00
 
75095
 Pozostała działalność
0,00
115.000,00
2.521.000,00
 
 
 Wydatki bieżące:
0,00
115.000,00
2.476.000,00
 
 
w tym: wynagrodzenia osobowe
            i uposażenia
            pochodne od wynagrodzeń
0,00
 
0,00
90.000,00
 
0,00
1.737.500,00
 
309.500,00
 
 
 Wydatki majątkowe
0,00
0,00
45.000,00
757
 
Obsługa długu publicznego
0,00
0,00
60.000,00
 
75705
Obsługa krajowych pożyczek i kredytów
0,00
0,00
60.000,00
 
 
Wydatki bieżące
0,00
0,00
60.000,00
758
 
 Różne rozliczenia
0,00
0,00
23.000,00
 
75818
 Rezerwy ogólne i celowe
0,00
0,00
23.000,00
 
 
 Rezerwy
0,00
0,00
23.000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Nr 7/V/2008
z dnia 15.10.2008 r
.
 
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 
Paragraf
Wyszczególnienie
Kwota planu na 2008 rok (w zł)
 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
1 000 000,00
952
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym
1 000 000,00
 
Kredyt w banku komercyjnym
1 000 000,00
 
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
500 000,00
992
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
500 000,00
 
Kredyt w banku komercyjnym
500 000,00

Meta dane

Data publikacji: 2008-10-24
Data modyfikacji: 2014-02-06

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz